Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Geldend van 01-05-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen WJG
Wjsg
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0014194
RechtsgebiedProcesrecht | Strafprocesrecht
OverheidsthemaRechtspraak

Opmerking

Bij Stb. 2004/315 is de citeertitel gewijzigd per 1 september 2004 (bron inwerkingtreding: Stb. 2004/390).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
 3. Besluit beheer politie
 4. Besluit bepalingen met betrekking tot toezicht ex artikel 10 Spoorwegwet, enz. (instelling Inspectie Verkeer en Waterstaat)
 5. Besluit continue screening kinderopvang
 6. Besluit implementatie richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging
 7. Besluit Jeugdwet
 8. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
 9. Besluit modern migratiebeleid
 10. Besluit natuurbescherming
 11. Besluit OM-afdoening
 12. Besluit toestemming verstrekken justitiële gegevens aan Immigratie en Naturalisatiedienst uitvoering ex artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap
 13. Besluit wegvervoer goederen
 14. Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2019
 15. Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden
 16. Regeling verlenen machtiging aan Commandant van de Koninklijke Marechaussee verkrijgen en verwerken justitiële gegevens ten behoeve van advisering deelname programma’s voor geautomatiseerde grenspassage
 17. Verzamelbesluit evaluatie en uitbreiding Wet Bibob
 18. Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (inwerkingtreding Wet op de jeugdzorg)
 19. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens, enz. (aanscherping sanctiebeleid SZW-wetgeving)
 20. Wijzigingsbesluit Besluit justitiële gegevens (verstrekken justitiële gegevens aan burgemeester bij terugkeer ex-gedetineerden en versterken screening in taxibranche)
 21. Wijzigingsbesluit Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten (invoering bestuurlijke strafbeschikking)
 22. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2018)
 23. Wijzigingsbesluit Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, enz. (jaarlijkse indexering tarieven 2015)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
 2. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingswet 2012
  Artikel: 4.9
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 10.2
 3. Aanwijzing Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Tekst: tekst
 4. Aanwijzing Wet politiegegevens en de rol van de officier van justitie
  Tekst: tekst
 5. Aanwijzing auditief en audiovisueel registreren van verhoren van aangevers, getuigen en verdachten
  Bijlagen: 1, 2
 6. Aanwijzing bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgerelateerd geweld
  Tekst: tekst
 7. Aanwijzing handhaving Arbeidsomstandighedenwet en Arbeidstijdenwet
  Tekst: tekst
 8. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 9. Aanwijzing opsporingsberichtgeving
  Tekst: tekst
 10. Aanwijzing slachtofferrechten
  Tekst: tekst
 11. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5.34
 12. Advocatenwet
  Artikel: 2
 13. Afgifte bewijzen van betrouwbaarheid en non-faillisement
  Artikel: 2
 14. Algemeen Rijksambtenarenreglement
  Artikel: 9
 15. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties
  Artikel: 14
 16. Arbeidsomstandighedenregeling
  Artikel: 1.9a
 17. Beleidsregel CBP richtsnoeren ANPR
  Tekst: tekst
 18. Beleidsregels VOG-NP-RP 2018
  Tekst: tekst
 19. Beleidsregels integriteitsbeoordeling exploitatievergunningen 2014
  Artikel: 2
 20. Beleidsregels openbaarmaking door de Autoriteit Persoonsgegevens
  Tekst: tekst
 21. Beleidsregels prioritering klachtenonderzoek AP
  Artikel: 1
 22. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Artikelen: 2b, 28
 23. Besluit afgifte bewijzen van betrouwbaarheid ex artikel 37 Eerste richtlijn van de Raad voor de Europese Gemeenschappen van 5 maart 1979
  Artikel: 2
 24. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 1, 51, 53
 25. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Persoonsgegevens
  Artikel: 3
 26. Besluit personenvervoer 2000
  Artikelen: 22, 82
 27. Besluit prudentiële regels Wft
  Artikel: 13a
 28. Besluit toestemming verstrekken justitiële gegevens aan Immigratie en Naturalisatiedienst uitvoering ex artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, Rijkswet op het Nederlanderschap
 29. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Bescherming van Persoonsgegevens 1968- (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
  Bijlage: Vastgesteld
 30. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Zaken en verklaringen omtrent het gedrag vanaf 1945 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 31. Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten
  Tekst: tekst
 32. Circulaire Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)
  Tekst: tekst
 33. Evaluatie- en uitbreidingswet Bibob
 34. Gerechtsdeurwaarderswet
  Artikel: 5
 35. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
  Artikel: 5
 36. Organisatieregeling dienstonderdelen OM 2012
  Artikel: 3
 37. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties advocatuur
  Artikel: 3
 38. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties cultuurberoepen
  Artikel: 4
 39. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties kinderopvangpersoneel
  Artikel: 3
 40. Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties onderwijspersoneel
  Artikel: 4
 41. Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen
  Bijlage: bijlage
 42. Reglement Dienst Buitenlandse Zaken
  Artikel: 23
 43. Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan
  Artikel: 14
 44. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 45. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 1.15, 7.1e
 46. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 47. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 2c, 2e
 48. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  Artikel: 27
 49. Wet beëdigde tolken en vertalers
  Artikel: 4
 50. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 4.2.1, 4.2.2, 4.2a.1
 51. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.1, 50, 56b
 52. Wet natuurbescherming
  Artikel: 7.7
 53. Wet op de erkende onderwijsinstellingen
  Artikel: 8
 54. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 3, 3a, 32
 55. Wet op de rechterlijke organisatie
  Artikelen: 15, 84
 56. Wet op het accountantsberoep
  Artikel: 38
 57. Wet op het notarisambt
  Artikel: 6
 58. Wet op het primair onderwijs
  Artikelen: 3, 3a, 32, 45
 59. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 33, 34, 35
 60. Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 4a
 61. Wet veiligheidsonderzoeken
  Artikelen: 7, 9, 13
 62. Wijzigingswet Wet politiegegevens, enz. (implementatie Europese regelgeving inzake verwerking van persoonsgegevens)
Terug naar begin van de pagina