Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen

Geldend van 13-11-2002 t/m heden

Intrekking beleidsregels voor uitgifte locaties ter vestiging wegrestaurants langs rijkswegen

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het beleid voor de uitgifte van locaties ter vestiging van wegrestaurants langs rijkswegen wordt beëindigd.

  • 2 Ter uitvoering van het in het eerste lid bedoelde beleid vastgestelde richtlijnen worden ingetrokken.

  • 3 Het eerste en tweede lid vinden toepassing met dien verstande dat bestaande richtlijnen van toepassing blijven op wegrestaurants waarvoor op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit locaties tot vestiging zijn uitgegeven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 november 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina