Instellingsregeling tijdelijk adviescollege herkomst kunstvoorwerpen WO-II

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 13-11-2002 t/m 31-12-2003

Instellingsregeling tijdelijk adviescollege herkomst kunstvoorwerpen WO-II

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, C.H.J. van Leeuwen, en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Er is een adviescollege, hierna te noemen de commissie, dat tot taak heeft:

  • a. het onderzoek te begeleiden naar de herkomst van de kunstvoorwerpen die als gevolg van de Tweede Wereldoorlog onder het beheer van het Rijk zijn gekomen; en

  • b. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op grond van de resultaten van dat onderzoek te adviseren over het ten aanzien van zodanige kunstvoorwerpen te voeren beleid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De commissie bestaat uit een voorzitter en drie andere leden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De commissie streeft ernaar haar advies voor 30 juni 2003 uit te brengen.

  • 2 Na het uitbrengen van haar advies is de commissie opgeheven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2004]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van de Inspectie Cultuurbezit van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2002.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

C.H.J. van Leeuwen

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina