Instellingsbesluit commissie Humane Genoctrooien

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 16-11-2002 t/m 05-02-2009

Instellingsbesluit commissie Humane Genoctrooien

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Er is een commissie ten behoeve van het onderzoek naar de effecten van humane genoctrooien op de volksgezondheid en de innovatie, hierna te noemen: de commissie

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

De commissie heeft tot taak:

 • -

  het op 1 augustus 2002 gestarte onderzoek naar de effecten van humane genoctrooien op de volksgezondheid en de innovatie te begeleiden;

 • -

  het helpen geven van een helder antwoord op de vragen, met betrekking tot volksgezondheid en innovatie, zoals gesteld in de aan dit onderzoek ten grondslag liggende onderzoeksopdracht, opdat Bureau Van de Bunt deze antwoorden kan verwerken tot aanbevelingen of conclusies;

 • -

  het geven van commentaar op alle door Bureau Van de Bunt aangeleverde teksten die tenminste een weerslag dienen te vormen van door de leden van de commissie gezamenlijk of afzonderlijk daartoe mondeling of schriftelijk ingebrachte inbreng, alsmede commentaren op de door Bureau Van de Bunt geleverde andere teksten.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 Tot lid van de commissie worden benoemd:

  • -

   prof. dr. W. de Ridder, tevens voorzitter

  • -

   dr. B.W. Swinkels

  • -

   mw. dr. N.O.M. Rethmeier

  • -

   dr. C. Oosterwijk

  • -

   prof. mr. ir. A.A.A. Louët Feisser

  • -

   mw. dr. D.J.J. Halley

  • -

   dr. M. van der Graaff

  • -

   drs. B. Klein

 • 2 De leden van de commissie zijn aangesteld voor de duur van het project.

 • 3 Vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van het Ministerie van Economische Zaken kunnen als toehoorders deelnemen aan de vergadering van de commissie.

 • 4 Aan de vergadering kan tevens worden deelgenomen door anderen dan bovengenoemde personen die door de commissie daartoe zijn uitgenodigd.

Artikel 4

[Vervallen per 06-02-2009]

 • 1 De leden van de commissie ontvangen een vacatiegeld, ingevolge het Vacatiebesluit 1988, alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor rijksambtenaren.

 • 2 De hoogte van het in het eerste lid bedoelde vacatiegeld wordt vastgesteld op € 124,79 per lid per zitting.

Artikel 5

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2002.

Artikel 6

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Instellingsbesluit commissie Humane Genoctrooien.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina