Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 13-11-2002 t/m 31-12-2004

Regeling houdende bepalingen met betrekking tot de subsidieverstrekking aan de Stichting Zeemanswelzijn Nederland

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2 tot en met 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Verkeer en Waterstaat;

b. de stichting:

de Stichting Zeemanswelzijn Nederland, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister verstrekt de stichting per boekjaar een subsidie om welzijnsvoorzieningen en -diensten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van het op 8 oktober 1987 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het welzijn van zeevarenden op zee en in de haven (Trb. 1988, 131) in Nederland in stand te houden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt per boekjaar € 606.000,-.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Een aanvraag op grond van deze regeling wordt gericht aan de minister en ingediend bij de Directeur-Generaal Goederenvervoer, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 De aanvraag tot subsidieverlening wordt uiterlijk ingediend op 1 november van het jaar, voorafgaande aan het boekjaar. De aanvraag voor het boekjaar 2002 wordt ingediend binnen veertien dagen na de inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

De stichting behoeft voorafgaande toestemming van de minister voor:

 • a. het wijzigen van de statuten;

 • b. het ontbinden van de stichting.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

De opdracht, bedoeld in artikel 4:78, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, strekt tevens tot onderzoek van de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen en voorwaarden, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen controleprotocol.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2005]

De minister kan, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de stichting wijzigen indien een van de overige subsidieverstrekkers de subsidieverlening heeft ingetrokken of ten nadele van de stichting heeft gewijzigd.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Bijlage behorend bij artikel 7

[Vervallen per 01-01-2005]

Controleprotocol Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1.2 Het volgende begrip is van toepassing:

  • derde accountant: de externe accountant van de subsidieontvanger.

 • 1.4 In dit controleprotocol wordt uiteengezet welke algemene uitgangspunten en specifieke vereisten gelden bij de controle door de derde accountant ten behoeve van de onder 1.1. bedoelde subsidie, alsmede op welke wijze de uitkomsten van deze controle dienen te worden gerapporteerd.

 • 1.5 Wij wijzen erop dat door accountants van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of door de minister aangewezen accountants een review kan worden uitgevoerd bij de fungerende derde accountant ter toetsing op de naleving van dit controleprotocol. Indien een review wordt uitgevoerd zal hierover overleg worden gepleegd met de subsidieontvanger.

2 Algemene uitgangspunten voor de controle

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2.1 De controle (het onder 1.1 bedoelde onderzoek) dient de rechtmatige besteding van de ter beschikking gestelde middelen te omvatten. Van de derde accountant wordt derhalve verwacht dat hij niet alleen de getrouwheid controleert van het financiële verslag, bedoeld in artikel 4:78 van de Algemene wet bestuursrecht, maar ook dat hij de naleving van de subsidieverplichtingen toetst.

 • 2.2 Ten aanzien van de uitvoering van de controle door de derde accountant geldt, voor wat betreft de rechtmatigheid en/of juistheid, een controletolerantie van 1% en voor wat betreft de betrouwbaarheid een controletolerantie van 3%. Beide percentages hebben betrekking op het totale subsidiebedrag, conform het vastgestelde bedrag in de beschikking.

3. Specifieke vereisten

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 3.1 Bij de uitvoering van de controle van de verantwoording dient, met inachtneming van de onder punt 2 genoemde uitgangspunten, door de derde accountant te worden vastgesteld dat aan de volgende specifieke vereisten is voldaan:

  • a. dat de door de subsidieontvanger gevoerde administratie zodanig is ingericht dat daaruit door de minister op ieder moment op eenvoudige en eenduidige wijze de aan de gesubsidieerde activiteiten gerelateerde kosten kunnen worden afgeleid;

  • b. dat er bij het opzetten van de verantwoording is aangesloten bij de indeling van de goedgekeurde subsidieaanvraag;

  • c. ingeval er aan de subsidieontvanger surseance van betaling is verleend, het faillissement van de subsidieontvanger is aangevraagd, dan wel dat er een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, dat er tijdig door de subsidieontvanger aan de minister informatie is verstrekt.

4. Rapportering

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 4.1 Een model van de goedkeurende accountantsverklaring in het kader van deze Subsidieregeling luidt als volgt:

ACCOUNTANTSVERKLARING M.B.T. TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING ZEEMANSWELZIJN NEDERLAND

afgegeven t.b.v. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGG

Wij hebben (in dit rapport/verslag opgenomen) de door ons gewaarmerkte verantwoording inzake de kosten van de Stichting Zeemanswelzijn Nederland in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te verstrekken. Deze verantwoording is bestemd voor de bepaling van de definitieve bijdrage in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Zeemanswelzijn Nederland. De gewaarmerkte verantwoording is genummerd van blad <blad nummer> tot en met blad <blad nummer>.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder is ons onderzoek verricht met inachtneming van hetgeen is vermeld in het controleprotocol Ministerie van Verkeer en Waterstaat d.d. <datum>.

Wij zijn van oordeel dat de verantwoording voldoet aan de terzake geldende eisen.

<plaats>

<datum>

   

<handtekening>

<naam van de ondertekenaar>

   

<paraaf voor waarmerkingsdoeleinden>

<naam van de parafeerder>

Terug naar begin van de pagina