Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het indexcijfer der lonen, vastgesteld krachtens artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, per 30 september 2002 afwijkt van het overeenkomstige indexcijfer per 30 september 2001;

Gelet op artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

Het percentage, bedoeld in artikel 402a, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, waarmede bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2003 worden verhoogd, wordt vastgesteld op 3.9.

Artikel 2

Deze beschikking en de daarbij behorende toelichting worden bekend gemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003.

Den Haag, 4 november 2002

De

Minister

voornoemd,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina