Subsidieregeling Combo, JOB en LAKS

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2004

Subsidieregeling Combo, JOB en LAKS

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies,

Besluit

§ 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

de Wet overige OCenW-subsidies;

b. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

c. school:

een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

d. instelling:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1., een instituut als bedoeld in artikel 12.3.8 en een hogeschool als bedoeld in artikel 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

e. agrarisch opleidingscentrum:

een instelling als bedoeld in artikel 1.3.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

f. een leerling:

leerling als bedoeld in artikel 27 van de Wet op het voorgezet onderwijs;

g. een deelnemer:

deelnemer als bedoeld in artikel 8.1.1. van de Wet educatie en beroepsonderwijs

h. subsidieontvanger:

Combo - de Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie, gevestigd te Amsterdam; JOB - de Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs, gevestigd te Amsterdam; LAKS - de vereniging Landelijk Aktie Komitee Scholieren, gevestigd te Amsterdam;

i. deelnemersorganisatie:

JOB en LAKS.

Artikel 2. Doel van de subsidie voor Combo

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister verstrekt Combo subsidie per boekjaar voor het ontwikkelen en in stand houden van een servicecentrum en facilitaire organisatie ten behoeve van de deelnemersorganisaties, dat tot taak heeft:

  • a. het op verzoek van de deelnemersorganisaties verzorgen van de beheerstaken van deze organisaties, en;

  • b. het direct ten dienste staan van leerlingen van het voortgezet onderwijs en deelnemers aan het beroepsonderwijs en zo mogelijk tevens de educatie.

 • 2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat in ieder geval:

  • a. het, indien door een deelnemersorganisatie gevraagd, verzorgen van cursussen;

  • b. het zorgdragen voor de bestedingen van de deelnemersorganisaties;

  • c. het onderling afstemmen van de activiteitenplannen en de begrotingen van Combo en van de deelnemersorganisaties;

  • d. het gevraagd en ongevraagd advies geven aan de deelnemersorganisaties;

  • e. het, indien gevraagd, leveren van consumentenin-formatie aan de leerlingen en deelnemers;

  • f. het ten behoeve van de deelnemersorganisaties verzorgen van een informatie voor leerlingen en deelnemers;

  • g. het ten behoeve van de deelnemersorganisaties verzorgen van een klachtenlijn.

Artikel 3. Doel van de subsidie voor JOB

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister verstrekt JOB subsidie per boekjaar voor het ontwikkelen en in stand houden van een herkenbare deelnemersorganisatie voor de BVE-sector die tot taak heeft:

  • a. het versterken van de positie van de deelnemers en

  • b. het vertegenwoordigen van de belangen van deelnemers.

 • 2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat in ieder geval:

  • a. het bevorderen en ondersteunen van medezeggenschap en participatie van deelnemers op instellingsniveau, en

  • b. het zijn van gesprekspartner van de minister.

Artikel 4. Doel van de subsidie voor het LAKS

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister verstrekt de LAKS subsidie per boekjaar voor het ontwikkelen en in stand houden van een leerlingenorganisatie voor het voortgezet onderwijs die tot taak heeft:

  • a. het verbeteren van het leefklimaat op de scholen;

  • b. het vertegenwoordigen van de belangen van leerlingen.

 • 2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat in ieder geval:

  • a. het beïnvloeden van het landelijk onderwijsbeleid;

  • b. het verzamelen van gegevens over scholen met betrekking tot de positie van leerlingen;

  • c. het organiseren en coördineren van regionale en landelijke acties en activiteiten;

  • d. het zijn van gesprekspartner van de minister.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Het subsidiebedrag voor Combo voor Job gerelateerde activiteiten in het kalenderjaar 2002 bedraagt maximaal € 436.935,00.

 • 2 De subsidie voor JOB bedraagt voor het kalenderjaar 2002 maximaal € 97.065,00.

 • 3 De hoogte van de subsidie voor Job, Combo en LAKS voor de kalenderjaren 2003 en 2004 zal worden vastgesteld na ontvangst van de subsidieaanvraag voor dat kalenderjaar.

§ 2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 6. Subsidieaanvraag Combo

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Subsidie wordt jaarlijks op aanvraag verleend na goedkeuring van het ingediende activiteitenplan en de ingediende begroting.

 • 2 Het activiteitenplan bevat een omschrijving van:

  • de hoofdlijnen van de activiteiten;

  • het doel en het te verwachten resultaat van de activiteiten,

  • indien de subsidieontvanger beschikt over een egalisatiereserve vermeldt de subsidieaanvraag de omvang daarvan, en;

  • per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 3 Uit het activiteitenplan van Combo blijkt dat de activiteiten in ieder geval zijn gericht op het ontwikkelen en in stand houden van een herkenbaar servicecentrum en facilitaire organisatie ten behoeve van de deelnemersorganisaties.

 • 4 De minister kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de onderdelen van de subsidieaanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden uitgewerkt.

 • 5 Het activiteitenplan en de begroting van Combo vermelden nauwkeurig welke activiteiten voor de deelnemersorganisaties worden verricht.

 • 6 Combo ontvangt op grond van het activiteitenplan en de begroting uitsluitend subsidie voor de uitvoering van deze activiteiten.

Artikel 7. Subsidieaanvraag JOB

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Subsidie wordt jaarlijks op aanvraag verleend na goedkeuring van het ingediende activiteitenplan en de ingediende begroting.

 • 2 Het activiteitenplan bevat een omschrijving van:

  • de hoofdlijnen van de activiteiten;

  • het doel en het te verwachten resultaat van de activiteiten,

  • indien de subsidieontvanger beschikt over een egalisatiereserve vermeldt de subsidieaanvraag de omvang daarvan, en;

  • per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 3 Uit het activiteitenplan van de JOB blijkt dat de activiteiten in ieder geval zijn gericht op het versterken van de positie van de deelnemer.

 • 4 De minister kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de onderdelen van de subsidieaanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden uitgewerkt.

Artikel 8. Subsidieaanvraag LAKS

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Subsidie wordt jaarlijks op aanvraag verleend na goedkeuring van het ingediende activiteitenplan en de ingediende begroting.

 • 2 Het activiteitenplan bevat een omschrijving van:

  • de hoofdlijnen van de activiteiten;

  • het doel en het te verwachten resultaat van de activiteiten,

  • indien de subsidieontvanger beschikt over een egalisatiereserve vermeldt de subsidieaanvraag de omvang daarvan, en

  • per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 3 Uit het activiteitenplan van het LAKS blijkt dat de activiteiten in ieder geval zijn gericht op het verbeteren van de positie van de leerling.

 • 4 De minister kan nadere eisen stellen aan de wijze

  waarop de onderdelen van de subsidieaanvraag,

  bedoeld in het eerste lid, worden uitgewerkt.

§ 3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 9. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2005]

Subsidie wordt telkens verleend voor een boekjaar.

Artikel 10. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-01-2005]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Awb, worden de op grond van artikel 2 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat.

Artikel 11. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De minister betaalt per kwartaal een voorschot op de verleende subsidies.

 • 2 De minister kan de betalingen verrekenen met eventu-

  ele terugvorderingen voortvloeiend uit de vaststelling

  van de subsidie met betrekking tot een eerder boekjaar.

§ 4. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 12. Egalisatiereserve

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2 Bij de subsidieverlening kan de omvang van de egalisatiereserve in aanmerking worden genomen.

Artikel 13. Voorafgaande instemming met rechtshandelingen na subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 Voor de navolgende handelingen is door de subsidieontvanger toestemming van de minister vereist:

  • a. het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon, anders dan vermeld in het activiteitenplan;

  • b. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen, indien zij mede zijn verworven door middel van de subsidiegelden, dan wel de lasten daarvoor mede worden bekostigd uit de subsidiegelden;

  • c. het aangaan of beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan, indien deze goederen geheel of gedeeltelijk zijn verworven door middel van de subsidie dan wel de uitgaven daarvoor mede zijn bekostigd uit de subsidie, voorzover die niet zijn vermeld in het activiteitenplan;

  • d. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;

  • e. het aangaan van kredietovereenkomsten waarbij de subsidieontvanger zich verbindt tot zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden van derden of waarbij hij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor derden sterk maakt;

  • f. het gebruik maken van diensten van derden voor het verrichten van activiteiten waarvoor subsidie verleend is indien daarmee een belang gemoeid is dat meer bedraagt dan 10% van het subsidiebedrag.

  • g. het ontbinden van de rechtspersoon, en;

  • h. het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van surcéance van betaling.

 • 2 De deelnemersorganisaties en Combo dienen wijzigingen van de statuten tenminste drie maanden voor de verwachtte datum van de gewenste wijziging mee te delen aan het Ministerie van OCenW.

Artikel 14. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De subsidieontvanger doet jaarlijks uiterlijk op 1 juli na afloop van het boekjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het voorafgaande kalenderjaar.

 • 2 De minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 3 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 4 De subsidie wordt - met inachtneming van de door de minister goed te keuren egalisatiereserve - vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

 • 5 De financiële verantwoording, bedoeld in artikel 4:75 van de Algemene wet bestuursrecht, gaat vergezeld van een verklaring over de naleving van de subsidie-voorwaarden door de subsidieontvanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 6 In het subsidiebedrag zijn de kosten van de verklaring bedoeld in het vijfde lid begrepen.

 • 7 In aanvulling op de financiële verantwoording van de besteding van de subsidie, rapporteert de subsidieontvanger over het resultaat dat door de inzet van de met behulp van deze subsidie verkregen faciliteiten is behaald (activiteitenverslag).

 • 8 Uit de financiële verantwoording van de deelnemersorganisaties dient expliciet te blijken, dat geen gelden van één der organisaties is besteed voor doeleinden, die niet primair de versterking van de eigen organisatie ten doel hebben, die niet direct ten goede komen aan de eigen organisatie of die niet direct verband houden met de taak van de deelnemersorganisaties.

Artikel 15. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De subsidieontvanger verstrekt aan de minister en de door hem aangewezen personen de gevraagde inlichtingen.

 • 2 Combo verstrekt in de maand volgend op ieder half jaar van het boekjaar een overzicht van de bij de informatie- en klachtenlijn binnengekomen klachten.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de minister en de door hem aangewezen personen volledig inzake hebben in de boeken en bescheiden.

 • 4 De subsidieontvanger verleent de minister en de door hem aangewezen personen toegang tot de door hem gebruikte plaatsen.

 • 5 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 16. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2005]

Indien dit door de minister wordt gewenst vindt na honorering van de aanvraag voor subsidie gedurende de loop van het boekjaar een evaluatie plaats van hetgeen in het kader van de subsidieverlening tussen de deelnemersorganisaties en OCenW is afgesproken.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2005]

Artikel 17. Intrekking Subsidieregeling Job

[Vervallen per 01-01-2005]

De Subsidieregeling JOB wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op basis van die regeling zijn verstrekt en die betrekking hebben op de jaren 1999, 2000, 2001 en 2002.

Artikel 18. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 19. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1 De artikel 1 en 2 voor zover het betreft de subsidie voor JOB-gerelateerde 3, 5 tot en met 16, 18, 19 en 20 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2002.

 • 2 Artikel 2, voor zover het betreft de subsidie voor LAKS gerelateerde activiteiten, artikel 4 en artikel 17 treden in werking met ingang van 1 januari 2003.

 • 3 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op basis van deze regeling zijn verstrekt en die betrekking hebben op de jaren 2002, 2003 en 2004.

Artikel 20. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Combo, JOB en LAKS.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

drs. A. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina