Wijzigingswet Wetboek van Strafvordering (openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken)

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Wet van 31 oktober 2002 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot het openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken alsmede het doen van uitspraak door de enkelvoudige kamer bij het niet naleven van de schriftuurverplichting

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat beroep in cassatie kan worden ingesteld tegen vrijspraken en dat bij het niet naleven van de verplichting om tijdig een schriftuur in te dienen de niet-ontvankelijkheid van het beroep in cassatie kan worden uitgesproken door de enkelvoudige kamer;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 oktober 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de twaalfde november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina