Uitvoeringsregeling scholing voormalig werklozen

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 25-09-2010 t/m 31-12-2013

Uitvoeringsregeling scholing voormalig werklozen

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Gelet op artikel 15 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Verklaring

[Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De inhoudingsplichtige verzoekt de Centrale organisatie werk en inkomen schriftelijk, onder overlegging van een afschrift van de overeenkomst tot het verrichten van arbeid, zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen vier maanden na de dag van indiensttreding van de werkloze, de verklaring, vereist voor toepassing van afdrachtvermindering onderwijs, bedoeld in artikel 14 van de wet, te verstrekken.

  • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, ingediend na de in dat lid genoemde periode, wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 3. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2014]

In afwijking van artikel 2, eerste lid, kan voor dienstbetrekkingen die zijn aangegaan op of na 1 januari 2002 tot de tweede dag na datum van publicatie van deze regeling in de Staatscourant, de verklaring tot uiterlijk vier maanden na laatstgenoemde datum worden aangevraagd. Een verzoek als bedoeld in dat lid, wordt dan alsnog in behandeling genomen.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling bekend wordt gemaakt en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling scholing voormalig werklozen.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A.D.S.M. Nijs

Terug naar begin van de pagina