Reglement politieregister VICLAS

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-11-2002 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister VICLAS

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste, tweede en zesde lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het advies van het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 5, derde lid, en artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit in te trekken het d.d. 10 februari 1998 namens de Minister van Justitie vastgestelde privacyreglement politieregister VICLAS Divisie Centrale Recherche Informatie (Stcrt 1998, nr. 33);

Besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Violent Crime Linkage Analysis System dat wordt gevoerd bij de Unit Recherche Ondersteuning & Advies van de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

de Wpolr: de Wet politieregisters;

het Bpolr: het Besluit politieregisters;

beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

registerbeheerder: de korpschef van Korps landelijke politiediensten;

functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Dienst NRI;

de Dienst NRI: de Dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten;

gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;

dader: zowel degene ten aanzien van wie is komen vast te staan dat hij het feit heeft gepleegd;

verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

het register: het politieregister Violent Crime Linkage Analysis System Dienst Nationale Recherche Informatie.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de Dienst Nationale Recherche Informatie en de politie mogelijk te maken voor zover het betreft de koppeling van verschillende ernstige, al dan niet seksueel geaarde, geweldsmisdrijven op overeenkomende kenmerken, teneinde vast te stellen of en welke feiten door een zelfde dader gepleegd zijn en met behulp van de informatie uit het bestand de dader op te sporen en te vervolgen.

Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd en is ondergebracht bij de Unit Recherche Ondersteuning & Advies van de Dienst NRI.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de Wpolr, het Bpolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

De functioneel registerbeheerder wijst het hoofd van de Unit Recherche Ondersteuning & Advies aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in artikel 7 bedoelde gevoelige gegevens.

Artikel 5. Inhoud van het register; categorieën van

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

daders;

slachtoffers;

aangevers, niet zijnde slachtoffers;

functionarissen die bij het onderzoek zijn betrokken;

personen die verband houden met het misdrijf.

Artikel 6. Inhoud van het register; soorten van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

echte naamsgegevens;

andere naamsgegevens;

geboortegegevens;

identificatienummer buitenlandse politiedienst;

signalement en/of een (verwijzing naar) fotografische afbeelding en/of dactyloscopisch signalement;

verwijzing naar DNA-gegevens;

status (bekend, overleden, niet geïdentificeerd - beschrijving beschikbaar, onbekend - geen beschrijving);

huidige adresgegevens, postcode en telefoonnummer;

voorgaande adresgegevens, postcodes en telefoonnummers;

burgerlijke staat/samenwonend;

juridische status van de dader ten tijde van het misdrijf;

relatie met het slachtoffer;

gegevens met betrekking tot het/de gebruikte wapen(s);

gegevens met betrekking tot het/de voertuig(en) van de dader;

datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gegevens;

processen-verbaal en verslagen met betrekking tot het misdrijf;

weergave van de afgelegde verklaringen;

processen-verbaal en verslagen met betrekking tot het misdrijf.

Omtrent de in artikel 5, onder b, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

volledige personalia;

andere naamsgegevens;

geboortegegevens;

adresgegevens;

signalement en/of een (verwijzing naar) fotografische afbeelding en/of dactyloscopisch signalement;

relatie tot dader;

status (overleden - geïdentificeerd, heeft misdrijf overleefd, vermist, overleden - niet geïdentificeerd);

huidige adresgegevens, postcode en telefoonnummer;

voorgaande adresgegevens, postcodes en telefoonnummers;

burgerlijke staat/samenwonend;

beroep, betrekking en inkomen;

vorige betrekkingen;

gebruikelijke wijze van verplaatsen;

datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gegevens;

weergave van de afgelegde verklaringen.

processen-verbaal en verslagen met betrekking tot het misdrijf.

Omtrent de in artikel 5, onder c, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

volledige personalia;

adres en telefoonnummer(s);

afgelegde verklaring;

relatie tot slachtoffer en/of dader.

Omtrent de in artikel 5, onder d, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

naam;

organisatieaanduiding en functie;

telefoonnummer.

Omtrent de in artikel 5, onder e, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

personalia;

geboortedatum;

geslacht;

verband met het misdrijf.

Artikel 7. Inhoud van het register: gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op de in artikel 6, eerste en tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a en b genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

met het oog op hun identificatie;

voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

met het oog op de verlening van hulp door de politie.

In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

met het oog op de verlening van hulp door de politie;

met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

met het oog op hun identificatie;

voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

met het oog op de verlening van hulp door de politie;

met het oog op de verzorging en bejegening ingeval van vrijheidsbeneming;

ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen, voor zover het de in artikel 5, onder a, genoemde personen betreft.

In aanvulling op de in artikel 6, tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder b, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

met het oog op de verlening van hulp door de politie;

In aanvulling op de in artikel 6, tweede lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder b genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

met het oog op hun identificatie;

voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

met het oog op de verlening van hulp door de politie;

Artikel 8. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

De gegevens worden in ieder geval uit het register verwijderd na verloop van 40 jaar na laatste opname in een zaak.

Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de functioneel registerbeheerder bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de Wpolr en het Bpolr.

Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wpolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register met het oog op raadplegen en muteren hebben personen van de Unit Recherche Ondersteuning & Advies die daartoe overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

Rechtstreekse toegang tot het register met het oog op de raadpleging hebben personen van de regionale politiekorpsen die daartoe overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd.

Artikel 11. Protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden.

Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de Wpolr en het Bpolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de functioneel registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Artikel 12. Rechten van de geregistreerde

[Vervallen per 01-01-2008]

Een geregistreerde kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de Wpolr verzoeken hem mede te delen:

of hij in het register voorkomt;

welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (viereneenhalve Euro) op bankrekeningnummer 1923.25.523 ten name van KLPD 404 CRI te Zoetermeer onder vermelding van `privacyverzoek ten behoeve van ...'.

Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 13. Rechten van de geregistreerde: verbetering,

[Vervallen per 01-01-2008]

Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de Wpolr kennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de Wpolr verzoeken:

1 bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

2 bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

3 bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

4 bepaalde gegevens over hem af te schermen.

Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris Postbus 3016, 2700 KX Zoetermeer. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Op een correctieverzoek wordt binnen acht weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het kantoor van de Dienst NRI te Zoetermeer, op de bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 november 2002.

  • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister VICLAS.

Driebergen, 15 oktober 2002

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens de Minister,
de

korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

M. A. Beuving

Terug naar begin van de pagina