Regeling integraal personeelsbeleid 2002

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 07-11-2002 t/m 22-12-2004

Regeling integraal personeelsbeleid 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. instelling:

instelling als bedoeld in de artikelen 1.3.3 en 1.3.4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. BVE-raad:

BVE-raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring BVE-raad;

c. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Aan een instelling kent de minister aanvullende bekostiging toe ter voorbereiding van de ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid in de instelling.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het totaal beschikbare budget voor de aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, bedraagt voor het jaar 2002 € 525.500,-.

  • 2 De hoogte van de aanvullende bekostiging bedraagt per instelling als bedoeld in artikel 1.3.3. van de wet een bedrag dat wordt berekend naar rato van de omvang berekend op grond van artikel 2.2.2 van het Uitvoeringsbesluit WEB, dat de instelling over het jaar 2002 ontvangt.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Onverminderd het bepaalde in artikel 2 ontvangen de instellingen die in 2001 op grond van de Regeling vaststelling aanvullende vergoeding voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid 2001 een aanvullende bekostiging van f 100.000,- hebben ontvangen, alsmede de instellingen die door de Vereniging BVE-Raad zijn voorgedragen voor een aanvullende bekostiging voor het jaar 2002, in 2002 een aanvullende bekostiging van € 45.378,- ten behoeve van de invoering en ontwikkeling van integraal personeelsbeleid.

Artikel 5

[Vervallen per 23-12-2004]

De instellingen die in 2002 voor de eerste maal aanspraak maken op een aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, zijn de instellingen die zijn voorgedragen door de BVE-Raad in het kader van de tweede tranche van de Voordracht BVE-instellingen voor toekenning financiële middelen voor integraal personeelsbeleid.

Artikel 6

[Vervallen per 23-12-2004]

De betaling van de aanvullende bekostiging vindt uiterlijk 31 december 2002 plaats.

Artikel 7

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het bevoegd gezag besteedt de aanvullende bekostiging aan maatregelen ter voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid.

  • 2 De verantwoording vindt plaats in de jaarrekening.

  • 3 De instelling werkt mee aan een door de BVE-Raad op te stellen halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de stand van zaken van de voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid.

Artikel 8

[Vervallen per 23-12-2004]

De Regeling vaststelling aanvullende vergoeding voorbereiding, ontwikkeling en invoering van integraal personeelsbeleid 2001 wordt ingetrokken.

Artikel 9

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 10

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling integraal personeelsbeleid 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 oktober 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina