Regeling tarief afgifte expedities en afschriften

Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 26-05-2020 t/m 31-12-2020

Regeling van de Minister van Justitie van 29 oktober, nr. 5191527/802 houdende vaststelling van het tarief voor afgifte van expedities of uittreksels van de tot het register van de gerechtsdeurwaarder behorende stukken

De Minister van Justitie,

gelet op artikel 18, tweede lid van de Gerechtsdeurwaarderswet,

Besluit:

Artikel 1

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarders en enkele andere wetten in verband met enige technische aanpassingen in werking treedt.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarief afgifte expedities en afschriften.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 oktober 2002

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Naar boven