Besluit herindeling ministeriële taak (verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten [...] behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers)

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit van 28 oktober 2002, houdende de herindeling van de ministeriële taak met betrekking tot het verstrekken van rijksbijdragen aan gemeenten ten behoeve van de inburgering van nieuwkomers en oudkomers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 23 oktober 2002, nr. 02M442187;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt belast met het aan de gemeenten verstrekken van een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 2.3.1., tweede lid, van de Wet educatie beroepsonderwijs voorzover deze taak voor 1 januari 2003 was opgedragen aan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 2

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt belast met het aan de gemeenten toekennen van een rijksbijdrage als bedoeld in artikel 16 van de Wet Inburgering nieuwkomers voorzover deze taak voor 1 januari 2003 was opgedragen aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 3

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt met ingang van 1 januari 2005 belast met het aan de gemeenten toekennen van een rijksbijdrage ten behoeve van de inburgering van oudkomers voorzover deze taak voordien was opgedragen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

De taken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van het Ministerie van Justitie worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Ministers van Justitie, voor Vreemdelingenzaken en Integratie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.

's-Gravenhage, 28 oktober 2002

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

Uitgegeven de veertiende november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina