Regeling media-inkoop

[Regeling vervallen per 14-11-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 13-11-2004

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 28 oktober 2002, nr. 02M442322 houdende wijziging van de Regeling media-inkoop door departementen en daaronder ressorterende diensten en instellingen in verband met het Actieprogramma Overheidscommunicatie 2002-2006

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-11-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. media-inkoop: het met een media-exploitant aangaan van overeenkomsten onder bezwarende titel ter reservering of inkoop van plaatsruimte of zendtijd ten behoeve van openbare communicatie;

 • b. ministeries en daaronder ressorterende diensten en instellingen: ministeries, inclusief dienstonderdelen en agentschappen, alsmede instellingen en lichamen zonder eigen rechtspersoonlijkheid die hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de minister;

 • c. RVD: Directoraat-Generaal Rijksvoorlichtingsdienst, Directie Publiek en Communicatie, van het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 14-11-2004]

Onverminderd hetgeen in de hierna volgende artikelen wordt bepaald, berust de verantwoordelijkheid voor de aanwending en inhoud van voorlichtings- en andere communicatie-uitingen bij de ministeries en daaronder ressorterende diensten en instellingen.

Artikel 3

[Vervallen per 14-11-2004]

 • 1 Ministeries en daaronder ressorterende diensten en instellingen verlenen opdrachten tot media-inkoop, hetzij rechtstreeks dan wel door uitbesteding aan derden, uitsluitend door tussenkomst van de RVD en met inachtneming van de door de RVD vastgestelde of gecontracteerde procedures en voorwaarden.

 • 2 De RVD kan opdrachten tot media-inkoop van andere dan de in artikel 1, onder b, genoemde ministeries en daaronder ressorterende diensten en instellingen, voor zover behorend tot de rijksoverheid, overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, in behandeling nemen.

Artikel 4

[Vervallen per 14-11-2004]

 • 1 De vergoeding voor de diensten van de RVD wordt met inachtneming van de uitgangspunten van de Handleiding Overheidstarieven van het ministerie van Financiën vastgesteld op 2,75% over de netto mediabestedingen.

 • 2 Ter financiering van de aan de uitvoering van het Actieprogramma Overheidscommunicatie 2002-2006 verbonden kosten geldt tot 1 januari 2007 voor de in artikel 1, onder b, genoemde ministeries en daaronder ressorterende diensten en instellingen een toeslag van 5% over de netto mediabestedingen.

Artikel 5

[Vervallen per 14-11-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2003.

 • 2 Deze regeling is van toepassing op alle netto mediabestedingen die na 1 januari 2003 in rekening worden gebracht.

 • 3 De regeling van de Minister-President van1 juli 1997 betreffende media-inkoop door departementen en daaronder ressorterende diensten en instellingen (Staatscourant 1997, 127) wordt ingetrokken.

 • 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling media-inkoop.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina