Samenwerking gelijktijdige boekenonderzoeken tussen de Staatsbelastingdienst van Oekraïne en de Belastingdienst van Nederland

Geldend van 04-10-2002 t/m heden

Samenwerking gelijktijdige boekenonderzoeken tussen de Staatsbelastingdienst van Oekraïne en de Belastingdienst van Nederland

De Directeur-Generaal Belastingdienst geeft namens de Staatssecretaris van Financiën kennis van het volgende.

In het kader van het verdrag met Oekraïne en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen dat is ondertekend op 24 oktober 1995 te Kiev en in werking is getreden op 2 november 1996, is een werkovereenkomst gesloten waarvan de tekst hierna is weergegeven.

Werkovereenkomst 4 oktober 2002

Het Verdrag tussen Oekraïne en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen is ondertekend op 24 oktober 1995 te Kiev en in werking getreden op 2 november 1996. Artikel 28 van het Verdrag bepaalt het volgende: ‘De Bevoegde Autoriteiten van de Verdragsluitende Staten wisselen de inlichtingen uit die nodig zijn voor het uitvoeren van de bepalingen van dit Verdrag of van de nationale wetgeving van de Verdragsluitende Staten met betrekking tot de belastingen waarop het Verdrag van toepassing is, voor zover de heffing van die belastingen niet in strijd is met het Verdrag. De uitwisseling van inlichtingen wordt niet beperkt door Artikel 1 van dit Verdrag’.

Overeenkomstig Artikel 28 van dit Verdrag zijn de Staatsbelastingdienst van Oekraïne, het Directoraat-generaal Belastingdienst van Nederland en het Directoraat-generaal Fiscale Zaken van Nederland het volgende overeengekomen:

 • 1. De term ‘gelijktijdig boekenonderzoek’ heeft in deze Werkovereenkomst de betekenis van een afspraak tussen de Bevoegde Autoriteiten van de Verdragsluitende Staten om, iedere Staat op zijn eigen grondgebied, gelijktijdig en zelfstandig de belastingzaken te onderzoeken van (een) belastingplichtige(n), waarin zij een gemeenschappelijk of samenhangend belang hebben, met het doel de verkregen en relevante inlichtingen uit te wisselen. De bepalingen van bovengenoemd Verdrag zijn van toepassing op de bekendmaking van de krachtens deze Werkovereenkomst uitgewisselde inlichtingen, die slechts voor administratieve belastingdoeleinden worden aangewend.

 • 2. De Bevoegde Autoriteiten voor de uitvoering van deze Werkovereenkomst zijn:

  • In Oekraïne: de Directie Internationale Betrekkingen, postadres: L’vivska Sq. 8, Kiev, 04655, Oekraïne;

  • In Nederland: de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst, postadres: FIOD/ECD/Haarlem/Internationaal, Postbus 1603, 2003 BR Haarlem, Nederland.

 • 3. Een gelijktijdig boekenonderzoek heeft ten doel de inlichtingen uit te wisselen die nodig zijn voor het uitvoeren van de bepalingen van dit Verdrag of van de nationale wetgeving van de Verdragsluitende Staten met betrekking tot de belastingen waarop het Verdrag van toepassing is en voor zover de heffing van die belastingen niet in strijd is met het Verdrag. Daarnaast bevorderen de Bevoegde Autoriteiten de uitwisseling van informatie met betrekking tot:

  • multinationale bedrijfspraktijken, gecompliceerde transacties, onderzoeksonderwerpen en trends voor niet-naleving;

  • beleidskwesties ten aanzien van kostendelingsregelingen;

  • methodes voor winsttoedeling op bepaalde gebieden, zoals wereldhandel en nieuwe financiële instrumenten.

  Een gelijktijdig boekenonderzoek treedt niet in de plaats van de Onderlinge Overlegprocedure, als bedoeld in Artikel 27 van het Verdrag.

 • 4. Elke Bevoegde Autoriteit stelt de andere Bevoegde Autoriteit in kennis van haar keuze voor een zaak, die zij op grond van de onder punt 6 beschreven selectiecriteria in aanmerking wenst te laten komen voor een gelijktijdig boekenonderzoek. Voor zover mogelijk geeft de Bevoegde Autoriteit de reden van haar keuze en verstrekt de informatie die tot haar voorstel hebben geleid, tezamen met overige relevante informatie alsmede de beperkende voorwaarden die van toepassing zijn op de zaken, waarvoor een gelijktijdig onderzoek wordt voorgesteld.

  De Bevoegde Autoriteiten kunnen per zaak besluiten of zij al dan niet zullen meewerken aan het gelijktijdig onderzoek.

 • 5.

  • a. De Bevoegde Autoriteit, waaraan is verzocht aan een gelijktijdig boekenonderzoek deel te nemen, beraadt zich over de ontvangen inlichtingen in samenhang met de informatie uit haar eigen bronnen en bericht schriftelijk over haar instemming dan wel weigering aan een bepaald gelijktijdig boekenonderzoek deel te nemen aan de verzoekende Bevoegde Autoriteit (onder vermelding van de betreffende belastingplichtige(n), belastingen en belastingjaren). Alvorens dit schriftelijk te bevestigen, tracht de aangezochte Bevoegde Autoriteit krachtens haar nationale wetgeving dan wel de voorzieningen van Artikel 28 van het Verdrag, alle benodigde informatie te verkrijgen teneinde een besluit te kunnen nemen.

  • b. De Bevoegde Autoriteit wijst een vertegenwoordiger aan, die de ambtelijke verantwoordelijkheid heeft voor het leiden en het coördineren van het onderzoek. De verzoekende Bevoegde Autoriteit wijst eveneens een vertegenwoordiger aan en maakt dit schriftelijk bekend.

  • c. Daarna kunnen de Bevoegde Autoriteiten een verzoek tot uitwisseling van inlichtingen bij elkaar indienen of spontaan inlichtingen aan elkaar verstrekken, in overeenstemming met het Verdrag dat op deze Werkovereenkomst van toepassing is.

  • d. De aangewezen vertegenwoordigers dragen zorg voor de praktische kanten van het gelijktijdig onderzoek.

  • e. Een eerste vereiste en derhalve een voorwaarde voor selectie is, dat de belastingjaren open moeten staan voor onderzoek in de staten van de Bevoegde Autoriteiten die belang hebben bij een gelijktijdig onderzoek ten aanzien van een of meer bepaalde belastingplichtigen.

  • f. Elke Bevoegde Autoriteit kan door middel van een verklaring gericht aan de andere Bevoegde Autoriteit aangeven dat zij, alvorens de betreffende inlichtingen overeenkomstig Artikel 28 van het Verdrag te verstrekken, haar ingezetenen of onderdanen krachtens haar nationale wetgeving hiervan in kennis dient te stellen.

 • 6. Iedere zaak die aan de criteria voor een gelijktijdig boekenonderzoek voldoet, dient over het algemeen een of meer belastingplichtigen te betreffen die, hetzij via filialen of vaste vestigingen, handelsactiviteiten verricht(en) in de Verdragsluitende Staten. Bij het bepalen of een zaak voldoet aan de criteria voor een gelijktijdig onderzoek, worden onder andere de volgende factoren in acht genomen:

  • aanwijzingen voor het ontwijken en ontgaan van belasting;

  • aanwijzingen voor substantiële niet-nakoming van de belastingwetgeving in de Verdragsluitende Staten;

  • aanwijzingen voor manipulatie met betrekking tot verrekenprijzen die mogelijkerwijs ten nadele zijn van de Verdragsluitende Staten;

  • aanwijzingen voor overige vormen van internationale belastingontwijking die, indien hiertegen succesvol wordt opgetreden, een extra belastingopbrengst in de Verdragsluitende Staten kan opleveren;

  • aanwijzingen dat de economische positie van een belastingplichtige of daarmee verbonden belastingplichtigen gedurende een bepaalde periode aanmerkelijk slechter is dan verwacht zou mogen worden, bijvoorbeeld:

   • de economische positie is geen juiste weerspiegeling van de opbrengst in vergelijking met de verkoop en het balanstotaal;

   • gevallen waarin de belastingplichtige voortdurend verlies lijdt, met name op de lange termijn;

   • gevallen waarin de belastingplichtige, ongeacht de rentabiliteit, weinig of helemaal geen belasting heeft betaald over de desbetreffende periode;

  • de aanwezigheid van transacties waarbij belastingparadijzen zijn betrokken;

  • situaties waarin de Bevoegde Autoriteiten het in het belang van de betreffende staten achten, teneinde de naleving van de belastingplicht op internationaal niveau te stimuleren.

 • 7. Het onderzoek wordt door ambtenaren van beide Verdragsluitende Staten afzonderlijk uitgevoerd binnen het kader van de nationale wetgeving en praktijk, waarbij gebruik wordt gemaakt van de beschikbare voorzieningen inzake de uitwisseling van inlichtingen. De verantwoordelijkheden worden duidelijk afgebakend. Er vindt geen uitwisseling van personeel plaats, maar de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de ene Verdragsluitende Staat in de andere Verdragsluitende Staat kan worden toegestaan omwille van de doelmatigheid van het onderzoek.

 • 8. Alvorens het boekenonderzoek aan te vangen, plegen de belastingambtenaren die zich met de zaak bezighouden overleg met de belastingambtenaren van de andere Verdragsluitende Staat over de onderzoeksmethode van beide Verdragsluitende Staten, de mogelijk te bereiken resultaten en de streefdata. Het verdient aanbeveling coördinatievergaderingen te houden om de uitvoering van het gelijktijdig onderzoek te plannen en nauwgezet te volgen.

 • 9. Een gelijktijdig boekenonderzoek vereist de medewerking van ambtenaren van beide Verdragsluitende Staten, die gelijktijdig doch zelfstandig de belastingplichtige(n) binnen hun ambtsgebied zullen onderzoeken. Zij stemmen hun werkschema’s zo goed mogelijk op elkaar af. Aangezien zich mogelijk gevallen van dubbele belastingheffing kunnen voordoen in de loop van het gelijktijdige boekenonderzoek:

  • hebben de belastingplichtigen de gelegenheid eerder een verzoek voor het starten van de Onderlinge Overlegprocedure in te dienen dan het geval zou zijn geweest als er geen gelijktijdig onderzoek zou plaatsvinden;

  • hebben de vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Staten de gelegenheid meer feitelijk bewijs te verzamelen voor belastingcorrecties, waarvoor de Onderlinge Overlegprocedure kan zijn aangevraagd.

 • 10. Indien de ene Bevoegde Autoriteit besluit dat het niet langer nuttig is het gelijktijdige onderzoek in een bepaalde zaak voort te zetten, kan zij zich door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Bevoegde Autoriteit hieruit terugtrekken.

 • 11. Het gelijktijdig boekenonderzoek wordt slechts beëindigd na coördinatie en onderling overleg tussen de Bevoegde Autoriteiten. Kwesties met betrekking tot dubbele belasting die door het onderzoek aan het licht zijn gekomen, zijn voorbehouden aan de Onderlinge Overlegprocedure. Van de bevindingen van het gelijktijdige boekenonderzoek wordt een verslag gemaakt, dat tussen de twee Bevoegde Autoriteiten wordt uitgewisseld.

 • 12. Deze Werkovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening.

 • 13. Deze Werkovereenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd door middel van een wederzijdse schriftelijke regeling tussen de ondertekenaars. Alle wijzigingen worden ingevoerd als speciale protocollen die een integraal onderdeel zullen zijn van de Werkovereenkomst.

 • 14. Deze Werkovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De Werkovereenkomst kan worden beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving van een van de ondertekenaars en houdt onmiddellijk op van kracht te zijn na de ontvangst van een dergelijke kennisgeving.

Gedaan te Kiev in tweevoud op 4 oktober 2002 in de Oekraïense, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van afwijkingen of twijfel is de Engelse tekst doorslaggevend.

Terug naar begin van de pagina