Taakomschrijving Staatssecretaris van Economische Zaken

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 31-10-2002 t/m 10-06-2005

Taakomschrijving Staatssecretaris van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de uitvoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

De Staatssecretaris van Economische Zaken, mr. drs. J.G. Wijn, is binnen de competentie van de Minister van Economische Zaken en binnen de grenzen van het door hem vastgestelde beleid in het bijzonder belast met de taken inzake:

 • a. de handelspolitiek en de internationale economische betrekkingen in het algemeen, zowel in bilateraal verband als in internationale organisaties, zoals bijvoorbeeld WTO, UNCTAD, OESO, Benelux en Europese Gemeenschappen;

 • b. het exportbeleid en de voorlichting ten behoeve van de uitvoer;

 • c. het ondernemerschap met name in startende en doorgroeiende ondernemingen;

 • d. de industriële eigendom;

 • e. het werven van buitenlandse investeringen in Nederland;

 • f. de economische infrastructuur voor zover liggend op het gebied van

  - de regionale economische infrastructuur, onder meer de inzet van regionale stimuleringsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de regioprogramma's, het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen,

  • de economische positie van de grote steden en agglomeratiegebieden,

  • de internationale samenwerking op het vlak van de regionale economische structuur, onder meer bestaande uit actieve participatie in het Europese regiobeleid (EFRO) en de bevordering van grensoverschrijdende economische samenwerking;

 • g. het energiebeleid;

 • h. het telecommunicatie- en postbeleid;

 • i. het informatie- en communicatietechnologiebeleid en de Rijksbrede coördinatie van dat beleid;

 • j. het consumentenbeleid;

 • k. de toeristische bedrijvigheid en het bevorderen van het toerisme naar en in Nederland;

 • l. de kamers van koophandel en fabrieken.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

De in artikel 1 genoemde staatssecretaris voert in de contacten die hij bij de behartiging van de in artikel 1, onder a en b, bedoelde aangelegenheden met buitenlanders heeft, de titel: Minister voor Buitenlandse Handel.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 16 oktober 2002.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant bekendgemaakt.

's-Gravenhage, 25 oktober 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina