Instellingsregeling tijdelijke commissie advisering indicatiestelling

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 16-11-2002 t/m 30-12-2004

Instellingsregeling tijdelijke commissie advisering indicatiestelling

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

 • *

  dat het wetsvoorstel "Regeling leerlinggebonden financiering" waarin voorzien wordt in de invoering van landelijke indicatiestelling op basis van landelijke indicatiecriteria controversieel is verklaard waardoor het wetsvoorstel niet per 1 augustus 2002 ingevoerd kon worden, en voor het schooljaar 2002-'03 een vijfde faciliteringsregeling regionale expertisecentra in oprichting is gepubliceerd in Uitleg, Gele katern van 5 juni 2002, nr. 14;

 • *

  dat deze vijfde faciliteringsregeling onder andere voorziet in het proefdraaien met de indicatiestelling door de commissies voor de indicatiestelling, geëvalueerd en ondersteund door de tijdelijke commissie advisering indicatiestelling (TCAI);

 • *

  dat het gewenst is dat de tijdelijke commissie die in het schooljaar 2001-'02 geadviseerd heeft over de indicatiestelling deze advisering gedurende het schooljaar 2002-'03 voortzet en tevens de werkwijze van de Landelijke commissie toezicht indicatiestelling, zoals opgenomen in het wetsvoorstel ‘Regeling leerlinggebonden financiering’, voorbereidt.

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

landelijke indicatiecriteria:

criteria waaraan een leerling moet voldoen om ingeschreven te kunnen worden op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs of om als leerling in een school voor basisonderwijs of school voor voortgezet onderwijs in aanmerking te komen voor leerlinggebonden financiering, zoals bedoeld in de bijlage van de vijfde faciliteringsregeling

de TCAI:

de commissie, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er is een ‘Tijdelijke commissie advisering indicatiestelling’.

 • 2 De instelling van de tcai wordt gecontinueerd in het schooljaar 2002-'03.

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De TCAI heeft tot taak de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen te adviseren ten aanzien van de landelijke indicatiecriteria, de procedures en alle andere relevante aspecten van de indicatiestelling voor de toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, c.q een leerlinggebonden budget zoals bedoeld in het wetsvoorstel ‘Regeling leerlinggebonden financiering’. De TCAI adviseert mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de vijfde faciliteringsregeling.

 • 2 De tcai ondersteunt de CvI's en de REC's in de uitvoering van de vijfde faciliteringsregeling als voorbereiding op een goede uitvoering van de indicatiestelling bij invoering van het wetsvoorstel ‘Regeling leerlinggebonden financiering’.

 • 3 De TCAI adviseert tevens over al die voorbereidingen die het mogelijk maken de Landelijke commissie toezicht indicatiestelling en het ondersteunend bureau met ingang van de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel regeling leerlinggebonden financiering volledig te laten functioneren.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2002. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 • 2 Afschrift van dit besluit wordt gezonden naar:

  • *

   de leden van de commissie en

  • *

   de Algemene Rekenkamer

Terug naar begin van de pagina