Wijzigingsbesluit Staatsexamenbesluit VO

Geldend van 01-08-2011 t/m heden

Besluit van 23 oktober 2002, houdende wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 vanwege invoering van leerwegen in het voortgezet onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 1 juli 2002, nr. WJZ/2002/25153 (3740), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 60 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 1 augustus 2002, nr. W05.02.0284/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 18 oktober 2002 nr. WJZ/2002/33581 (3740), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II. Overgangsregeling inzet oude bewijsstukken voor verkrijgen staatsexamendiploma theoretische leerweg vmbo

Artikel III. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en is voor de eerste maal van toepassing ten aanzien van het examenjaar 2003.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 oktober 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de veertiende november 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina