Verordening opslagen en bijdragen 2003

[Regeling materieel uitgewerkt per 23-05-2004.]
[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 19-01-2003 t/m 31-12-2012

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 oktober 2002 tot vaststelling van de opslagen en bijdragen voor 2003

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 55, eerste en tweede lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

§ 1. Opslagen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

 • 1 Voor 2003 worden de opslagen, bedoeld in artikel 54, onder a van de Wet op de bedrijfsorganisatie, vastgesteld voor ondernemingen in stand gehouden door:

  a.

  natuurlijke personen en Europese economische samenwerkingsverbanden

  € 3,25

  b.

  verenigingen en stichtingen

  € 6,50

  c.

  vennootschappen onder firma

  € 9,75

  d.

  commanditaire vennootschappen

  € 9,75

  e.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

  € 16,25

  f.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50

  € 16,25

  g.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen tot 50

  € 16,25

  h.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 32,50

  i.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 32,50

  j.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

  € 32,50

  k.

  coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 94,25

  l.

  naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 94,25

  m.

  vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

  € 94,25

 • 2 Indien van een vennootschap bedoeld onder de letters i. en l. van het eerste lid van dit artikel, het maatschappelijk kapitaal dan wel het aantal werkzame personen kleiner is dan de in die voorschriften aangegeven ondergrenzen, dan geldt voor die vennootschap het bedrag van de opslag van letter f. onderscheidenlijk i.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Van de opslagen zijn vrijgesteld de ondernemingen waarin uitsluitend landbouw wordt uitgeoefend, ondernemingen waarin uitsluitend bosbouw wordt uitgeoefend en ondernemingen in de sector groenten en fruit en bloemen en planten waarin uitsluitend de groot- en tussenhandel wordt uitgeoefend.

§ 2. Bijdragen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Voor 2003 wordt ingevolge artikel 54, onder b van de Wet op de bedrijfsorganisatie een bijdrage geheven van:

Hoofdproductschap Akkerbouw

0,291%

Productschap Tuinbouw

1,014%

Productschap Vee en Vlees

0,530%

Productschap voor Pluimvee en Eieren

0,075%

Productschap voor Zuivel

0,790%

Bosschap

0,011%

van het bedrag dat in totaal als baten uit heffingen in de gewone dienst van de begroting van de raad voor 2003 is opgenomen.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2002, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.

Artikel 6

[Vervallen per 18-12-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening opslagen en bijdragen 2003.

Den Haag, 18 oktober 2002

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij beschikking van 20 december 2002, nr. IWI/TOB/2002/80599.

Bijlage Overzicht SER opslagen handelsregister

[Vervallen per 18-12-2013]

   

2003

2002

2001

2000

1999

   

a.

natuurlijke personen en Europese economische samenwerkings verbanden

3,25

3,00

2,95

3,00

3,35

b.

verenigingen en stichtingen

6,50

6,00

5,90,

6,00

6,70

c.

vennootschappen onder firma

9,75

9,00

8,85

9,00

10,10

d.

commanditaire vennootschappen

9,75

9,00

8,85

9,00

10,10

e.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen tot 50

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

f.

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal tot 2,5 miljoen euro en een aantal werkzame personen tot 50

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

g.

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

16,25

15,00

14,75

15,00

16,80

h.

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

i

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 2,5 miljoen euro tot 10 miljoen euro en een aantal werkzame personen van 50 tot 250

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

j

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 50 tot 250

32,50

30,00

29,50

30,00

33,60

k

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen met een aantal werkzame personen van 250 of meer

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

l

naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid met een maatschappelijk kapitaal van 10 miljoen euro of meer en een aantal werkzame personen van 250 of meer

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

m

vennootschappen en rechtspersonen opgericht naar het recht van een ander land dan Nederland met een aantal werkzame personen van 250 of meer

94,25

87,00

85,55

87,00

97,40

Terug naar begin van de pagina