Vaststelling subsidieplafonds TOP 2002 en 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 25-10-2002 t/m 31-12-2003

Vaststelling subsidieplafonds TOP 2002 en 2003

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2004]

[Red: Wijzigt de regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2001, nr. WJZ 01062177, houdende vaststelling subsidieplafond TOP 2002 (Stcrt. 242).]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2004]

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies technische ontwikkelingsprojecten bedraagt € 0,00.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina