Taakverdeling minister/staatssecretaris VWS

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-07-2007

Taakverdeling minister/staatssecretaris VWS

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van de staatssecretaris;

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2007]

Mede gelet op het Koninklijke besluit van 16 oktober 2002, nr. 02M441586,

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw drs. C. Ross-van Dorp, is, binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende:

 • 1. Het gehandicaptenbeleid;

 • 2. Het beleid ten aanzien van de voorzieningen op het gebied van verpleging en verzorging;

 • 3. De modernisering van de AWBZ;

 • 4. Het sportbeleid;

 • 5. Het sociale beleid (welzijn);

 • 6. Het ouderenbeleid;

 • 7. Het jeugdbeleid, inclusief jeugdzorg en preventieve jeugdgezondheidszorg;

 • 8. Medisch ethische vraagstukken;

 • 9. Biotechnologie;

 • 10. Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers;

 • 11. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie;

 • 12. De openbare gezondheidszorg;

 • 13. De voedselveiligheid;

 • 14. Innovatie in de zorg;

 • 15. De geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang;

De Staatssecretaris zal voorts betrokken worden bij de inrichting en herstructurering van de gezondheidszorg (inclusief de bekostiging), het verzekeringsstelsel, het budgettair kader zorg en patiënten- en consumentenzaken.

De

Minister

voornoemd,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina