Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2003

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 24-10-2002 t/m 27-08-2004

Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2003

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 19, tweede en zevende lid, van de Ziekenfondswet;

Besluit:

§ 1. De vaststelling van de beschikbare middelen

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

De beschikbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de ziekenfondsverzekering te maken beheerskosten voor het jaar 2003 omvatten:

 • a. een bedrag van € 464,876 miljoen;

 • b. de vergoeding naar het bedrag van de werkelijke kosten van beheer van de Sectie Buitenland van de Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen U.A.

§ 2. De verdeling van de beschikbare middelen en de vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Het College zorgverzekeringen verdeelt de beschikbare middelen, genoemd in artikel 1, onder a, als volgt:

 • a. Het College zorgverzekeringen rekent € 0,240 miljoen toe aan elk ziekenfonds.

 • b. Op het in artikel 1, onderdeel a, genoemde bedrag brengt het College zorgverzekeringen in mindering:

  • 1. het bedrag dat gemoeid is met de toepassing van onderdeel a;

  • 2. de incidenteel voor het jaar 2003 beschikbaar gestelde middelen ten bedrage van € 1,225 miljoen voor beheerskosten buitenland;

  • 3. de incidenteel voor het jaar 2003 beschikbaar gestelde middelen ten bedrage van € 2,100 miljoen voor beheerskosten elektronisch berichtenverkeer.

 • c. Het College zorgverzekeringen verdeelt het resultaat van onderdeel b:

 • d. Het College zorgverzekeringen verdeelt het bedrag van € 1,225 miljoen, genoemd in onderdeel b, sub 2e, op een door het College zorgverzekeringen vast te stellen wijze.

 • e. Het College zorgverzekeringen verdeelt het bedrag van € 2,100 miljoen, genoemd in onderdeel b, sub 3e, zodanig dat een ziekenfonds die voor 1-1-2004 beschikt over een volwaardige RINIS-aansluiting een toeslag op zijn uitkering ontvangt van € 0,100 miljoen;

 • f. Het College zorgverzekeringen sommeert het bedrag van onderdeel a en de resultaten van de onderdelen c, d en e per ziekenfonds en stelt de uitkering aan elk ziekenfonds vast op de uitkomst van die berekening;

 • g. Het College zorgverzekeringen kan, indien het vaste bedrag of het vaste percentage, bedoeld in onderdeel c nog niet beschikbaar is, de uitkering aan een ziekenfonds berekenen op basis van een voorlopig vast bedrag of een voorlopig vast percentage en de uitkering voorlopig vaststellen.

§ 3. De herberekening en de nadere vaststelling van de uitkering aan een ziekenfonds

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 2 Het College toezicht kan opgaven en gegevens van een ziekenfonds die van invloed zijn op de hoogte van de nader vast te stellen uitkering corrigeren. In dat geval baseert het College zorgverzekeringen de berekening van de uitkering op de gecorrigeerde gegevens.

 • 3 Het College zorgverzekeringen vergoedt naar het bedrag van de werkelijke kosten ten laste van de Algemene Kas aan het ziekenfonds Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen U.A. de kosten van beheer van de Sectie Buitenland van dat ziekenfonds.

 • 4 Het College zorgverzekeringen kan de uitkering aan een ziekenfonds herberekenen op basis van een voorlopig vast bedrag of een voorlopig vast percentage en de uitkering voorlopig nader vaststellen.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 22 oktober 2002 terug tot en met 24 oktober 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina