Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002

[Regeling vervallen per 17-12-2005.]
Geldend van 24-10-2002 t/m 16-12-2005

Regeling houdende de aanwijzing van ontwikkelingsorganisaties zoals bedoeld in het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 1, onderdeel b, van het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen;

Besluit:

ArtikelAanwijzing ontwikkelingsorganisaties 1

[Vervallen per 17-12-2005]

Als organisaties voor ontwikkelingssamenwerking worden aangewezen:

 • a. per 1 januari 2000 dan wel, indien later gelegen, per datum van lidmaatschap van de Vereniging voor Personele Samenwerking met Ontwikkelingslanden

  • -

   CARE Nederland;

  • -

   Centraal Missie Commissariaat (CMC);

  • -

   Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV);

  • -

   Cordaid;

  • -

   Dorcas Aid International;

  • -

   Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB);

  • -

   HealthNet International (HNI);

  • -

   Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS);

  • -

   Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking (ICCO);

  • -

   Interserve Nederland;

  • -

   Kerkinactie;

  • -

   Leprastichting (NSL);

  • -

   Medisch Comité Nederland-Vietnam (MCNV);

  • -

   Mill Hill;

  • -

   Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamen-werking (NOVIB);

  • -

   Nederlandse Rode Kruis (NRK);

  • -

   Nederlands instituut voor Zuidelijk Afrika (NiZA);

  • -

   Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking (SCO);

  • -

   TEAR Fund Nederland (TF);

  • -

   Transcultural Psychosocial Organization (TPO);

  • -

   Transnational Information Exchange (TIE);

  • -

   Voluntary Service Overseas-Nederland (VSO);

  • -

   War Child Nederland;

  • -

   Woord en Daad (W&D);

  • -

   World Vision;

  • -

   Zeister Zendingsgenootschap (ZZG);

  • -

   Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG);

  • -

   ZOA-Vluchtelingenzorg;

  • -

   Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Staatssecretaris voor Ontwikkelings-samenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking;

  • -

   Nederlands Olympisch Comité - Nederlandse Sport Federatie (NOC/NSF), uitsluitend voor zover er naar het oordeel van de Staatssecretaris voor Ontwikkelings-samenwerking sprake is van uitzending in het kader van ontwikkelingssamenwerking;

 • b. overige uitzendende organisaties:

  • -

   Artsen zonder Grenzen per 1 januari 2000;

  • -

   de deputaten voor de Buitenlandse Zending (dep. BZ) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland per 20 juni 2002;

  • -

   de deputaten voor Hulpverlening in Binnen- en Buitenland (dep. HBB) van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland per 20 juni 2002;

  • -

   Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) per 1 januari 2000;

  • -

   Mercy Ships Holland per 16 november 2001;

  • -

   de religieuze instituten en overige organisaties die missionarissen en ontwikkelingswerkers uitzenden voor zover deze zijn aangesloten bij het Centraal Missie Commissariaat (CMC) per 1 januari 2000;

  • -

   SNV/Nederlandse Ontwikkelings-organisatie per 1 januari 2003;

  • -

   Stichting Dental Health International Nederland (DHIN) per 1 januari 2000;

  • -

   Vereniging De Verre Naasten (DVN) per 1 januari 2000;

  • -

   Wycliffe Bijbelvertalers per 13 juni 2001.

ArtikelIntrekking 2

[Vervallen per 17-12-2005]

De Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU wordt ingetrokken.

ArtikelInwerkingtreding 3

[Vervallen per 17-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel 1 terug tot en met 1 januari 2000.

ArtikelCiteertitel 4

[Vervallen per 17-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ontwikkelingsorganisaties BEU 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 oktober 2002

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina