Regeling verklaring dienstbetrekking Wet goederenvervoer over de weg

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 27-10-2002 t/m 30-04-2009

Regeling verklaring dienstbetrekking Wet goederenvervoer over de weg

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 14, derde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Het model voor een verklaring dienstbetrekking als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Wet goederenvervoer over de weg, wordt vastgesteld overeenkomstig de bijlage die bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

De Regeling vaststelling model verklaring dienstbetrekking wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verklaring dienstbetrekking Wet goederenvervoer over de weg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
Terug naar begin van de pagina