Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 17-03-2007 t/m 31-12-2007

Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet volksgezondheidssubsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

b. het uniform deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg:

de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Besluit jeugdgezondheidszorg;

c. uitkering:

een uitkering als bedoeld in artikel 2;

d. uitkeringsjaar:

het kalenderjaar waarvoor de uitkering wordt verstrekt;

e. jongeren:

jongeren als bedoeld in maatstaf 4 van bijlage 2 bij het Besluit financiële verhouding 2001;

f. lage inkomens:

lage inkomens als bedoeld in maatstaf 7 van bijlage 2 bij het Besluit financiële verhouding 2001;

g. minderheden:

minderheden als bedoeld in maatstaf 12 van bijlage 2 bij het Besluit financiële verhouding 2001;

h. land:

land als bedoeld in maatstaf 16 van bijlage 2 bij het Besluit financiële verhouding 2001;

i. meerkernigheid:

meerkernigheid als bedoeld in maatstaf 36 van bijlage 2 bij het Besluit financiële verhouding 2001;

j. CBS:

het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

Jaarlijks verstrekt de minister aan de gemeenten een uitkering voor de uitvoering van:

 • a. het uniform deel van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg, en

 • b. het preventief jeugdbeleid.

 • c. de invoering van het elektronisch kinddossier.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De minister stelt de uitkering uiterlijk 1 december voorafgaand aan het uitkeringsjaar vast.

 • 2 In afwijking van het eerste lid stelt de minister de uitkering, bedoeld in artikel 2, onder c, vast binnen drie weken na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 3 Het college van burgemeester en wethouders doet zo spoedig mogelijk schriftelijke mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging of intrekking van de uitkering. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

 • 5 De uitkering wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de beschikbare middelen door de begrotingswetgever. De vastgestelde uitkeringen kunnen worden verhoogd of verlaagd in verband met wijzigingen van de rijksbegroting voor het uitkeringsjaar.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De uitkering, bedoeld in artikel 2, onder a, voor een gemeente bestaat uit de som van de volgende bedragen:

  • a. een bedrag dat wordt berekend met de formule

   80

   x

   A

   x

   € 173 443 814

   100

   B

   waarin wordt voorgesteld:

   • -

    met de letter A: het totaal aantal jongeren dat volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig is in die gemeente;

   • -

    met de letter B: de som van de aantallen jongeren die volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig zijn in Nederland;

  • b. een bedrag dat wordt berekend met de formule

   4,5

   x

   C

   x

   € 173 443 814

   100

   D

   waarin wordt voorgesteld:

   • -

    met de letter C: het totaal aantal lage inkomens in die gemeente volgens de meest recente vóór het uitkeringsjaar door het CBS vastgestelde inkomensstatistieken;

   • -

    met de letter D: de som van de aantallen lage inkomens in Nederland volgens de meest recente vóór het uitkeringsjaar door het CBS vastgestelde inkomensstatistieken;

  • c. een bedrag dat wordt berekend met de formule

   4,5

   x

   E

   x

   € 173 443 814

   100

   F

   waarin wordt voorgesteld:

   • -

    met de letter E: het totaal aantal minderheden dat volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig is in die gemeente;

   • -

    met de letter F: de som van de aantallen minderheden die volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig zijn in Nederland;

  • d. een bedrag dat wordt berekend met de formule

   8,0

   x

   G

   x

   € 173 443 814

   100

   H

   waarin wordt voorgesteld:

   • -

    met de letter G: het totaal aantal kernen dat volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar gelegen is in die gemeente;

   • -

    met de letter H: de som van de aantallen kernen die volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar gelegen zijn in Nederland;

  • e. een bedrag dat wordt berekend met de formule

   3,0

   x

   J

   x

   € 173 443 814

   100

   K

   waarin wordt voorgesteld:

   • -

    met de letter J: het totaal aantal hectaren land dat, volgens de meest recente vóór het uitkeringsjaar door het CBS vastgestelde bodemstatistiek, behoort tot die gemeente;

   • -

    met de letter K de som van de aantallen hectaren land die, volgens de meest recente vóór het uitkeringsjaar door het CBS vastgestelde bodemstatistiek, behoren tot Nederland.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de minister in geval van wijziging van de indeling van gemeenten of grenscorrecties de uitkering op een ander bedrag vaststellen.

 • 3 Bij de vaststelling van de uitkering kan de minister bepalen dat het uitkeringsbedrag door hem wordt bijgesteld, rekening houdend met de ontwikkeling van het prijspeil of de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

 • 4 Met het oog op de toepassing van het derde lid kan de minister bij de vaststelling van de uitkering tevens bepalen welk deel van het uitkeringsbedrag in aanmerking zal worden genomen voor een bijstelling in verband met de ontwikkeling van het prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

De uitkering, bedoeld in artikel 2, onder b, wordt berekend door het aantal kinderen, dat de leeftijd van één jaar nog niet heeft bereikt en dat volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig is in een gemeente, te vermenigvuldigen met een bedrag van € 50.

Artikel 5a

[Vervallen per 01-01-2008]

De uitkering, bedoeld in artikel 2, onder c, bestaat uit de som van de volgende bedragen:

 • a. een bedrag dat wordt berekend met de volgende formule:

  (62/100) × (A/B) × € 6.500.000

  waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter A: het totaal aantal jongeren dat volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig is in die gemeente;

  • met de letter B: de som van de aantallen jongeren die volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig zijn in Nederland;

 • b. een bedrag dat wordt berekend met de volgende formule:

  (38/100) × (A/B) × € 6.500.000

  waarin wordt voorgesteld:

  • met de letter A: het totaal aantal jongeren dat volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig is in die gemeente;

  • met de letter B: de som van de aantallen jongeren die volgens opgave van het CBS op 1 januari voorafgaand aan het uitkeringsjaar woonachtig zijn in Nederland.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de verstrekte uitkeringen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling specifieke uitkering jeugdgezondheidszorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina