Wijziging Uitvoeringsregeling subsidies CO2-reductieplan 2001

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 11-10-2002 t/m 10-06-2005

Regeling houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidies CO2-reductieplan 2001 en het uitschrijven van een nieuwe tender

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1, onder f, artikel 6, eerste lid, en artikel 7 van het Besluit subsidies CO

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling subsidies CO2-reductieplan 2001.]

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

  • 1 Als periode als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Besluit subsidies CO2-reductieplan geldt de periode van 11 oktober 2002 tot en met 2 december 2002.

  • 2 Het in artikel 7 van het Besluit subsidies CO2-reductieplan bedoelde subsidieplafond bedraagt voor aanvragen ontvangen in de in het vorige lid bedoelde periode: € 35.000.000,00.

Artikel III

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 oktober 2002

De

Minister

van Economische Zaken,

H.Ph.J.B. Heinsbroek

Terug naar begin van de pagina