Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging gewenningsregeling

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 02-11-2002 t/m 22-01-2014

Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging gewenningsregeling

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op: artikel VA, derde lid, zoals luidend op grond van artikel I van de Wet van 24 april 2002 tot wijziging van de wet van 4 juli 1996 (Stb.403) ten behoeve van verlenging van de gewenningsregeling, alsmede wijziging van de wet van 2 april 1998 (Stb.228) ten behoeve van vaststelling van een nieuwe vijfjarige periode voor de programma's van eisen basisonderwijs (Stb.218),

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet VGR:

de Wet van 24 april 2002 tot wijziging van de wet van 4 juli 1996 (Stb.403) ten behoeve van verlenging van de gewenningsregeling, alsmede wijziging van de wet van 2 april 1998 (Stb.228) ten behoeve van vaststelling van een nieuwe vijfjarige periode voor de programma's van eisen basisonderwijs (Stb.218);

b. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag bedoeld in artikel I van de wet VGR;

c. groep leegstand:
  • 1. voor wat betreft het basisonderwijs:het genormeerde aantal groepen leegstand van de voor de blijvend gebruik bestemde voorzieningen van de school, zoals dat is vastgesteld in de beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter uitvoering van de gewenningsregeling van artikel V van de Wet vereenvoudiging Londo;

  • 2. voor wat betreft het (voortgezet) speciaal onderwijs: het genormeerde aantal groepen leegstand van de voor de blijvend gebruik bestemde voorzieningen van de school, zoals dat aan de hand van tabel 1 van de regeling bepaald wordt op grond van het aantal vierkante meters leegstand, zoals dat is vastgesteld in de beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter uitvoering van de gewenningsregeling van artikel V van de Wet vereenvoudiging Londo.

Artikel 2. Vaststelling in mindering te brengen bedrag per school

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Voor iedere school van het bevoegd gezag die op de peildatum van 1 oktober 1996 ten minste twee en ten hoogste vier groepen leegstand had, is het in mindering te brengen bedrag, bedoeld in artikel VA, derde lid van de wet VGR gelijk aan de som van:

    • a. het in tabel 2 van de regeling bij de betreffende onderwijssoort en het betreffende aantal groepen leegstand opgenomen bedrag vermenigvuldigd met een factor 12;

    • b. het in tabel 3 van de regeling bij de betreffende onderwijssoort opgenomen bedrag vermenigvuldigd met een factor 9.

  • 2 Voor iedere school van het bevoegd gezag die op de peildatum van 1 oktober 1996 één groep leegstand had, is het in mindering te brengen bedrag, bedoeld in artikel VA, derde lid van de wet VGR gelijk aan het in tabel 3 van de regeling bij de betreffende onderwijssoort opgenomen bedrag vermenigvuldigd met een factor 9

Artikel 3. Vaststelling in mindering te brengen bedrag per bevoegd gezag

[Vervallen per 23-01-2014]

  • 1 Het per bevoegd gezag in mindering te brengen bedrag op de aanvulling op de rijksvergoeding, zoals berekend op grond van artikel VA, tweede lid, van de wet VGR, is gelijk aan de som van de bedragen, bedoeld in artikel 2, van de scholen van het desbetreffende bevoegd gezag.

  • 2 Het per bevoegd gezag in mindering te brengen bedrag, bedoeld in het eerste lid, is niet hoger dan de aanvullende vergoeding die dit bevoegd gezag zou hebben ontvangen op grond van toepassing van artikel VA, tweede lid van de wet VGR.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling berekening vermindering aanvulling verlenging gewenningsregeling

De

Minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina