Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2002

[Regeling vervallen per 10-10-2007.]
Geldend van 07-06-2003 t/m 09-10-2007

Besluit houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen van de Koninklijke marechaussee

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten juncto artikel 44, eerste lid, onderdeel b, Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993 en het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 10-10-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 2;

KMCGS:

het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen van de Koninklijke marechaussee.

Artikel 2

[Vervallen per 10-10-2007]

Maximaal 12 personen werkzaam als commandant en als controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen bij de Koninklijke marechaussee zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 10-10-2007]

  • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van feiten strafbaar gesteld bij of krachtens:

  • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland.

Artikel 4

[Vervallen per 10-10-2007]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te Arnhem.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Commandant van de Koninklijke marechaussee.

Artikel 6

[Vervallen per 10-10-2007]

De Commandant van de Koninklijke marechaussee brengt jaarlijks, voor 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het KMCGS;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 10-10-2007]

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Vervallen per 10-10-2007]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 7 genoemde besluit, worden voor de duur van hun geldigheid geacht te zijn akten en legitimatiebewijzen of overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 10-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Vervallen per 10-10-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2002.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 4 oktober 2002

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
De

directeur-generaal Rechtshandhaving

,

C.W.M. Dessens

Terug naar begin van de pagina