Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 07-11-2002 t/m 23-01-2004

Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

b. wet:

Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. AOC:

agrarisch opleidingscentrum;

d. bevoegd gezag:

bevoegd gezag van een AOC of een IPC;

e. student-werknemer:

onderwijspersoneelslid dat een duale opleiding volgt;

f. BVE Raad:

BVE Raad, bedoeld in de Kaderregeling subsidiëring BVE Raad;

g. IPC:

agrarisch innovatie- en praktijkcentrum als bedoeld in artikel 1.3.4 van de wet.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister kan aan een AOC of IPC een aanvulling op de rijksbijdrage verstrekken ten behoeve van het duaal opleiden van het onderwijspersoneel van dat AOC of IPC.

 • 2 Onder duaal opleiden, bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan dat het bevoegd gezag:

  • a. eigen onderwijspersoneel dat niet in het bezit is van enige onderwijskwalificatie voor het beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving in de gelegenheid stelt een opleiding te volgen teneinde een dergelijke kwalificatie te verkrijgen en voor een deel van de overeengekomen werktijd daarvoor vrijstelt;

  • b. eigen onderwijspersoneel dat anders dan op grond van artikel 4.2.1 van de wet benoemd dan wel aangesteld kan worden als docent aan een AOC of IPC na uitsluitend het verkrijgen van een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid in de gelegenheid stelt een didactische cursus te volgen als bedoeld in de Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid voor het beroepsonderwijs, en voor een deel van de overeengekomen werktijd daarvoor vrijstelt, of

  • c. eigen onderwijspersoneel dat benoemd is op grond van artikel 4.2.1, eerste lid, van de wet in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding te volgen tot docent in beroepsgerichte vakken waarvan vacatures moeilijk vervuld kunnen worden, dan wel een opleiding tot interne medeopleider te volgen en voor een deel van de overeengekomen werktijd daarvoor vrijstelt.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Het totaal beschikbare bedrag voor aanvullende bekostiging op grond van deze regeling is € 453.780,-.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, bestaat uit:

  • a. de loonverletkosten tot een maximum van 8 uur per week, en

  • b. een bedrag van € 2269,- per cursusjaar als tegemoetkoming in de kosten van begeleiding en scholing van de student-werknemer.

 • 2 Onder loonverletkosten wordt verstaan: de feitelijke loonkosten van het bevoegd gezag voor de student-werknemer voor het deel van de werktijd dat hij ten behoeve van een duale opleiding is vrijgesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister verstrekt de aanvullende bekostiging slechts indien:

 • a. de opleiding die de student-werknemer volgt of gaat volgen, geschikt is om een onderwijskwalificatie voor het beroepsonderwijs te verkrijgen, en

 • b. de student-werknemer een aanvang heeft gemaakt met de opleiding of vóór 31 december 2002 een aanvang met de opleiding gaat maken.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt de student-werknemer in staat de opleiding te volgen.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt de kosten van de opleiding van de student-werknemer.

 • 3 Het bevoegd gezag vraagt geen bijdrage van de student-werknemer in de kosten van de opleiding.

 • 4 Het bevoegd gezag maakt met de opleidingsinstituten in ieder geval afspraken met betrekking tot stageverplichtingen en begeleiding van student-werknemers.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag dient een aanvraag tot verstrekking van de aanvullende bekostiging vóór 1 november 2002 in bij de BVE Raad.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • a. het administratienummer van het bevoegd gezag van de instelling;

  • b. het Brinnummer, de naam en het adres van de instelling, en

  • c. een kopie van de akte van aanstelling of benoeming van de student-werknemer voor wie het bevoegd gezag aanvullende bekostiging aanvraagt.

 • 3 In de aanvraag wordt per student-werknemer vermeld:

  • a. de vooropleiding van de student-werknemer;

  • b. de duale opleiding die de student-werknemer volgt of gaat volgen;

  • c. de instelling waar de student-werknemer de opleiding volgt of gaat volgen;

  • d. de datum waarop de bedoelde opleiding aanvangt of is aangevangen;

  • e. de geplande duur van de opleiding;

  • f. het gemiddelde aantal uren per week dat de student-werknemer gedurende de geplande duur van de opleiding wordt vrijgesteld op die opleiding te volgen, en

  • g. het salarisniveau van de student-werknemer gedurende de opleiding.

 • 4 Indien de aanvraag betrekking heeft op het omscholen van eigen onderwijspersoneel in een vak waarvan vacatures moeilijk zijn te vervullen, omvat de aanvraag tevens een beschrijving van de inspanningen die het bevoegd gezag heeft verricht om de vacatures in dat vak te vervullen.

Artikel 8

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister beslist binnen vier weken na sluiting van de aanvraagtermijn gelijktijdig op alle aanvragen.

 • 2 Indien het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan het beschikbare bedrag, verdeelt de minister de aanvullende bekostiging naar rato van de hoogte van het aangevraagde bedrag.

Artikel 9

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Indien het bevoegd gezag op een andere wijze subsidie ontvangt voor de duale opleiding van de student-werknemer, wordt deze in mindering gebracht op de aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt voor wat betreft de loonkosten vastgesteld op het aantal maanden dat de student-werknemer daadwerkelijk vrijgesteld is geweest voor het volgen van de opleiding met inachtneming van het in artikel 4 genoemde maximale aantal uren en vermeerderd met het bedrag, genoemd in artikel 4, eerste lid.

Artikel 10

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag verantwoordt de aanvullende bekostiging door middel van een financiële verantwoording zoals omschreven in de regeling Financieel jaarverslag (jaarrekening) voor de AOC's.

 • 2 In het bestuursverslag verantwoordt het bevoegd gezag de resultaten van de inzet van de aanvullende bekostiging, waaruit blijkt:

  • a. hoeveel eigen personeelsleden een duale opleiding hebben gevolgd;

  • b. het aantal uren dat de werknemer voor de opleiding is vrijgesteld, en

  • c. of de betrokken personeelsleden nog werkzaam zijn bij de instelling en in welke functie.

Artikel 11

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling duale opleidingen onderwijsfuncties groen mbo.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 3 oktober 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina