Sanctieregeling Irak 2002

[Regeling vervallen per 11-05-2003.]
Geldend van 06-10-2002 t/m 10-05-2003

Regeling van 3 oktober 2002, nr. DJZ/BR/0836-02 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen met Irak

De Minister van Buitenlandse Zaken,

in overeenstemming met de Ministers van Financiën, van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2465/96 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (Pb EG L 337);

Gelet op Verordening (EG) nr. 1346/2002 van de Raad van de Europese Unie van 25 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2465/96 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (Pb EG L 197);

Gelet op artikelen 2, tweede lid, 3 en 7 van de Sanctiewet 1977,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-05-2003]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 1 en 4 van Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 betreffende onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak (Pb EG L 337).

  • 2 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1, eerste en vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 2465/96 geldt niet in gevallen waarin artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de verordening van toepassing is dan wel toepassing is gegeven aan artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de verordening.

  • 3 Het verbod ten aanzien van handelen in strijd met artikel 1, tweede en vijfde lid, van Verordening (EG) nr. 2465/96 geldt niet in gevallen waarin toepassing is gegeven aan artikel 2, tweede lid, van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 11-05-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling Irak 2002.

Artikel 4

[Vervallen per 11-05-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

J.G. de Hoop Scheffer

Terug naar begin van de pagina