Telling referentieraming 2002 - 2003

Geldend van 01-10-2002 t/m heden

Telling referentieraming 2002 - 2003

1. Inleiding

In oktober 2002 zal de telling referentieraming BVE 2002 -2003 worden gehouden. Deze publicatie verstrekt informatie over de procedure en op te vragen gegevens over de studiejaren 2001 - 2002 en 2002 - 2003. De volgende gegevens worden opgevraagd:

 • Gegevens inzake de referentieraming.

  De gevraagde informatie is gebaseerd op de ”Regeling Informatievoorziening BVE instellingen” (telling 1, blz. 106-109) en het uitvoeringsbesluit WEB (UWEB). Het betreft aantallen deelnemers die op 1 oktober 2002 zijn ingeschreven naar opleidingsniveau per verblijfsjaar en aantallen behaalde diploma’s in het studiejaar 2001 -2002.

 • Gegevens, die opgevraagd worden op basis van de Leerplichtwet 1969, inzake de uitvoering van deze wet. Dit betreft aantallen leerplichtigen die zijn ingeschreven op 1 oktober 2002 en aantallen uren ongeoorloofd verzuim, uitgesplitst naar geslacht, in het studiejaar 2001 -2002.

De telformulieren en toelichtingsbrochure worden vóór 8 oktober 2002 verzonden. De telling en de telformulieren alsmede de procedure hierbij zijn ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande telling.

2. Doel van de telling

Over de studiejaren 2001 - 2002 en 2002 - 2003 worden gegevens verzameld voor het door de minister te voeren beleid ten aanzien van het beroepsonderwijs en volwassenen educatie. Het gaat daarbij om:

 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de referentieraming. De raming is een belangrijk instrument in het proces om te komen tot de vaststelling van de Rijksbegroting. Voor de raming zijn direct na aanvang van het lopende studiejaar gegevens noodzakelijk over deelnemersaantallen naar verblijfsjaar en aantallen gediplomeerden naar de niveaus van de verschillende leerwegen van het beroepsonderwijs en de niveaus van de educatie (KSE en NT2) naar geslacht en

 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de leerplichtwet, betrekking hebbende op leerplichtigen.

3. De telformulieren

De formulierenset waarop de instelling de gegevens kan vermelden, bestaat uit:

 • 1. Een voorblad (CFI 52980-1) , voorbedrukt met:

  • het BRIN-nummer van de instelling (in het studiejaar 2002/2003),

  • naam en adresgegevens van de instelling,

  • ruimte voor de naam en telefoonnummer van de contactpersoon en voor de ondertekening door het bevoegd gezag of een gemachtigde,

  • ruimte voor een opgave van het aantal leerplichtige deelnemers op 1 oktober 2002 en

  • ruimte voor een opgave van het aantal uren ongeoorloofd verzuim leerplichtigen in het studiejaar 2001/2002.

 • 2. Een formulier (CFI 52980-2), waarop de volumegegevens voor de referentieraming worden gevraagd per onderwijssoort en niveau voor de aantallen deelnemers op 1 oktober 2002 en het aantal gediplomeerden over het studiejaar 2001/2002.

Indien invulling niet is toegestaan is deze ruimte dichtgekruist.

Ieder telformulier zal van een barcode worden voorzien, waardoor de telformulieren van een instelling, tijdens de voortgang van het telproces, uniek zijn te identificeren. U wordt verzocht gebruik te maken van de door het ministerie voorbedrukte formulieren. Het gebruik van afwijkende modellen kan problemen opleveren bij de verwerking en controle van de gegevens.

4. Procedure

Iedere instelling ontvangt vóór 8 oktober 2002 een formulierenset en een brochure ”Referentieraming BVE 2002/2003’. Indien de instelling op 8 oktober 2002 de formulierenset nog niet heeft ontvangen, moet direct contact worden opgenomen met het Informatie Centrum Onderwijs BVH (079-3232666).

In de brochure worden nadere instructies gegevens voor de invulling van de formulieren.

De gele formulierenset dient, ondertekend door het bevoegd gezag van de instelling of een gemachtigde, uiterlijk 3 november 2002 geretourneerd te zijn aan:

 • Centrale Financiën Instellingen

  Unit Gegevens, team GGV

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer.

Na verwerking van de door de instelling verstrekte gegevens zullen deze aan de instellingen worden teruggemeld op blauwe overzichtsformulieren.

5. Betrouwbaarheid van de telling

Voor de referentieraming die ten grondslag ligt aan de begroting van OCenW is het van belang om te beschikken over betrouwbare informatie.

Ook de achtergronden van substantiële wijzigingen in de aantallen ten opzichte van voorgaande tellingen zijn voor begrotingsdoeleinden van OCenW zeer van belang.

Ik verzoek u, indien in deze opgave sprake is van volumestijgingen en/of dalingen, die voor het beroepsonderwijs per schoolsoort meer dan 10% afwijken van de bekostigingstelling op 1 oktober 2001, een toelichting te verstrekken. Met betrekking tot de educatie verzoek ik u de volumeverschillen van de totale educatie binnen deze opgave ten opzichte van voorgaande referentieramingtelling, die groter zijn dan 10%, toe te lichten.

Deze toelichting is echter niet nodig voor de schoolsoorten mbo en bbo, die worden of reeds zijn afgebouwd.

6. Consistentie met andere tellingen

De gegevens die u in het kader van deze referentieraming telling verstrekt zullen het referentiekader vormen voor de volumes in de tellingen die in 2003 plaatsvinden te weten:

 • de bekostigingstelling 2002 - 2003

 • de beleidstelling 2002 - 2003

Daarbij is het van belang dat:

 • de volumegegevens m.b.t. de deelnemers per 1 oktober 2002 van deze referentieraming telling consistent zijn met de deelnemersgegevens van de bekostigingstelling 2002 - 2003

 • de volumegegevens m.b.t. de deelnemers per 1 oktober 2002 van deze referentieraming telling consistent zijn met de deelnemersgegevens verdeeld naar leeftijd van de beleidstelling

 • de gegevens m.b.t. de deelnemers in het eerste verblijfsjaar van deze referentieraming telling consistent zijn met de instroom - en herkomstgegevens in de beleidstelling.

De consistentie tussen verschillende tellingen met vergelijkbare gegevens wordt hiermee gewaarborgd waardoor de kwaliteit van de gegevens zal verbeteren.

7. Fusies

De toezending van de formulieren geschiedt op basis van de situatie op 1 augustus 2002, zoals deze in BRIN is geregistreerd. Indien er sprake is van een fusie na bovengenoemde datum dan dienen de formulieren door de nieuwe instelling te worden ingezonden. De formulieren van de voor de fusie bestaande instellingen dienen daarbij herkenbaar te blijven.

8. Tijdsbalk telling

Vóór 8 oktober 2002

Verzending gele telformulierenset met toelichting

Vóór 1 november 2002

Uiterste datum waarop de gele telformulierenset door Cƒi moet zijn ontvangen.

Vóór 18 november 2002

Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset wordt verzonden, in het geval er onvolkomenheden zijn gesignaleerd.

Vóór 2 december 2002

Uiterste datum waarop de groene terugmeldingsformulierenset door Cfi moet zijn ontvangen.

Vóór 16 december 2002

Verzending blauwe overzichtsformulieren (indien er geen fouten zijn geconstateerd).

De

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

,

ir. A.J. Degens

Terug naar begin van de pagina