Besluit oprichten en instandhouden basisbedrijvenregister

Geldend van 01-01-2003 t/m heden

Besluit oprichten en instandhouden basisbedrijvenregister

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 en de brief aan de Tweede Kamer inzake een stelsel van basisregistraties (Kamerstukken II 2001/02, 26 387, nr.11);

Overwegende dat behoefte is aan een basisbedrijvenregister om de informatieuitwisseling tussen organisaties met een publiekrechtelijke taak doelmatiger te laten verlopen en de kwaliteit van bestaande registraties te verbeteren;

Besluit:

Artikel 1

De directeur ICT van het directoraat-generaal Innovatie is belast met de zorg voor de aanleg en de ontwikkeling van:

  • a. een basisbedrijvenregister met identificerende gegevens van in Nederland gevestigde bedrijven;

  • b. een beveiligd netwerk voor het met behulp van telecommunicatie geautomatiseerd verzenden en ontvangen van berichten in verband met het basisbedrijvenregister.

Artikel 3

De directeur ICT van het directoraat-generaal Innovatie draagt er zorg voor dat de gegevens, bedoeld in artikel 1, uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van publiekrechtelijke taken voor identificatie van bedrijven en verificatie van gegevens over bedrijven door een orgaan van een door de Minister van Economische Zaken aangewezen instelling die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken is belast.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.Ph.J.B. Heinsbroek

Terug naar begin van de pagina