Vaststelling programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het jaar 2003

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 30-12-2004

Vaststelling programma’s van eisen voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so) en scholen voor praktijkonderwijs (pro) met declaratiebekostiging voor het jaar 2003

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op:

 • artikel 111, van de WEC en artikel 228 van de WVO

 • artikel 228 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma’s van eisen (v)so

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden voor het jaar 2003 overeenkomstig het bepaalde in artikel 111, vierde lid van de Wet op de expertisecentra vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vaststelling bedragen programma’s van eisen praktijk-onderwijs met declaratiebekostiging (pro)

[Vervallen per 31-12-2004]

De bedragen van de programma’s van eisen voor het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging worden voor het jaar 2003 overeenkomstig het bepaalde in artikel 228, vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3. Wijziging programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikelen 1 en 2 genoemde programma’s van eisen worden onder het voorbehoud van aanvaarding door het parlement van een daartoe in te dienen wijziging van onder meer de Wet op de expertisentra en de Wet op het voortgezet onderwijs inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Bij deze regeling hoort een digitale voorlichtingsbrochure, te raadplegen via de website van CFI, www.cfi.nl

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 111, zevende lid, van de Wet op de expertisecentra en artikel 228, zevende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vaststelling programma’s van eisen (v)so en pro met declaratiebekostiging voor het jaar 2003.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2004]

Bekostigingsstelstel (voortgezet) speciaal onderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb + Yc

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Yc = vergoeding aanvullende programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya tot en met Yc geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m-2). Bovendien wordt in Ya en Yb nog gerekend met vaste bedragen per schooltype.

Hieronder volgt de uitwerking naar de verschillende programma’s van eisen.

Bedragen programma’s van eisen voor het jaar 2003

A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Onderwijssoort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

vast

per groep

vast

per groep

DO

14.203,10

2.670,29

3.327,02

4.112,29

3.279,81

SH

6.675,82

2.643,60

4.295,11

4.313,00

3.293,91

ESM

6.737,50

2.686,56

4.364,90

4.383,08

3.347,43

LG

12.248,68

6.205,26

5.926,54

5.194,84

4.572,13

LZ

7.152,26

3.844,78

4.854,40

4.675,66

3.856,37

ZMLK

6.607,18

3.510,72

4.276,73

4.739,81

4.097,92

ZMOK

5.099,86

3.581,13

3.707,19

5.586,67

2.957,61

PI

10.012,83

8.154,86

4.412,09

4.963,56

3.630,10

MG tylty1

10.242,06

2.645,16

5.345,33

4.633,92

4.633,17

Correctiebedrag IOBK

-1.301,86

Onderwijssoort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MG TABEL

 

vast

per groep

vast

per groep

MGA01, MGA03

11.164,73

3.006,46

3.706,90

4.363,29

3.607,06

MGA02, MGA04, MGA07

11.128,10

2.653,82

3.513,54

4.307,87

3.396,28

MGA05

11.382,76

3.140,09

3.937,97

4.337,64

3.510,44

MGA06

14.203,10

2.670,29

3.327,02

4.112,29

3.279,81

MGB01, MGB04

6.648,36

2.990,45

4.287,76

4.483,72

3.615,51

MGB02, MGB03

6.775,54

2.475,03

4.094,67

4.729,71

3.508,20

MGB05, MGB06

6.611,73

2.637,81

4.094,39

4.428,30

3.404,74

MGF04

10.019,54

4.780,60

5.273,97

4.842,10

4.060,84

MGF05, MGF06, MGF07

13.030,45

4.791,28

4.886,73

4.761,82

4.055,20

MGH01

6.934,23

3.711,16

4.623,33

4.701,32

3.952,99

MGH02

9.190,83

4.788,97

5.283,25

4.883,33

4.142,68

MGJ01

8.863,78

4.588,54

4.936,65

4.921,82

4.287,60

B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

Onderwijssoort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

vast

per leerling

vast

per leerling

Alle onderwijssoorten

7.774,66

DO

5.480,00

865,65

5.878,00

960,60

SH

4.781,00

737,60

5.364,00

913,41

ESM

4.086,00

611,38

4.825,00

695,35

LG

10.444,00

706,64

11.380,00

797,18

LZ

3.195,00

487,35

6.308,00

575,22

ZMLK

4.962,00

496,81

5.891,00

473,69

ZMOK

2.878,00

478,70

6.286,00

568,21

PI

2.523,00

526,86

2.976,00

640,24

MG tylty2

3.240,00

768,11

3.460,00

783,43

IOBK

1.396,00

467,96

0,00

0,00

Onderwijssoort

per school

SO-schooltype

VSO-schooltype

MG TABEL

 

vast

per leerling

vast

per leerling

Alle onderwijssoorten

7.774,66

MGA01, MGA03

 

8.705,30

1.188,58

9.707,15

1.268,50

MGA02, MGA04, MGA07

6.872,95

1.124,18

8.514,40

1.274,36

MGA05

7.556,75

1.182,43

9.978,20

1.334,49

MGA06

9.042,00

1.428,32

9.698,70

1.584,99

MGB01, MGB04

8.006,30

1.060,53

9.193,15

1.221,31

MGB02, MGB03

7.552,60

986,91

9.052,10

1.258,27

MGB05, MGB06

6.173,95

996,13

8.000,40

1.227,17

MGF04

13.551,65

1.186,08

14.866,60

1.390,90

MGF05, MGF06, MGF07

14.006,00

1.269,31

15.200,70

1.421,57

MGH01

6.420,30

810,28

10.137,15

883,12

MGH02

9.983,60

946,67

13.705,00

1.093,39

MGJ01

11.750,60

956,13

13.288,00

991,86

C. Aanvullende programma’s van eisen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1. Brancardliften

  Dit betreft een aanvullende vergoeding voor brancardliften waarin vergoedingscomponenten zijn opgenomen voor installatie-onderhoud en elektriciteitsverbruik.

  De vergoeding per brancardlift is € 5.120,38

 • 2. Dienstreizen ambulant begeleide leerlingen

  Dit betreft een aanvullende vergoeding voor dienstreizen ten behoeve van de ambulante begeleiding van leerlingen in het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De vergoeding is gesplitst naar onderwijssoort en schooltype.

  Bedrag per ambulant begeleide leerling

  Onderwijssoort

  BO

  VO

  DO

  € 1.082,56

  € 495,41

  SH/ESM

  € 330,27

  € 165,13

  LG

  € 414,68

  € 414,67

  LZ/ZMOK/MG

  € 322,94

  € 216,17

  ZMLK

  € 161,47

  € 106,40

  PI

  € 488,07

  € 322,93

  IOBK

  € 161,47

  0

 • 3. Schoolbaden

  Dit betreft een aanvullende vergoeding voor ruimten voor watergewenning of bewegingstherapie (hydrotherapie) in gebruik bij en door scholen.

  De genormeerde vergoeding is afhankelijk van het soort bad en het bedrag per m-3 waterinhoud.

  Soort bad

  Bedrag per bad

  Bedrag per m-3 waterinhoud

  Hydrotherapiebad

  € 7.952,33

  € 231,52

  Watergewenningsbad

  € 17.194,48

  € 134,58

  Toeslag beweegbare bodem

  € 833,96

  € 63,06

 • 4. Dienstreizen autisten leerkrachten

  De vergoeding voor de dienstreizen van leerkrachten ten behoeve van de begeleiding van autistische leerlingen is gekoppeld aan de toewijzing van extra formatie-eenheden in het aanvullend formatiebudget ten behoeve van autistische leerlingen, verbonden aan de scholen voor (V)SO. Het vergoedingsbedrag bedraagt voor het gehele jaar 2003 € 858,16 per toegekende fte. De vergoeding wordt vastgesteld naar evenredigheid van de periode waarover deze formatie is toegekend en naar rato van het aantal fte’s of een gedeelte daarvan.

Vergoedingsbedragen voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging (pro)

[Vervallen per 31-12-2004]

Bedragen programma’s van eisen voor het jaar 2003

De totale MI-vergoeding is een lumpsumvergoeding bestaande uit verschillende onderdelen en wordt uitgedrukt in de formule:

Y = Ya + Yb

waarbij

Y = rijksvergoeding per school per jaar

Ya = vergoeding groepsafhankelijke programma’s van eisen

Yb = vergoeding leerlingafhankelijke programma’s van eisen

Voor elk van de symbolen Ya en Yb geldt een formule, waarin gerekend wordt met een vast bedrag per school en een bedrag per variabele indicator (leerling, groep of m-2).

Hieronder volgt de vergoedingsbedragen van de twee hoofdgroepen van programma’s van eisen.

 • A. Vergoedingsbedragen groepsafhankelijke programma’s

  Vast bedrag per school € 12.279,89

  Vast bedrag per groep € 3.829,63

 • B. Vergoedingsbedragen leerlingafhankelijke programma’s van eisen

  Vast bedrag per school € 13.448,66

  Bedrag per leerling € 530,56

 1. De opgenomen waarde is voor MG-tyltyl. Voor de overige MG-soorten wordt de vergoeding berekend door 60% van de vergoeding berekend op grond van de eerste handicap te sommeren met 40% op grond van de tweede handicap. Deze vergoedingsbedragen zijn opgenomen in de MG tabel. De bedragen in deze MG tabel zijn maatgevend voor de bekostiging.

  ^ [1]
 2. De opgenomen waarde is voor MG-tyltyl. Voor de overige MG-soorten wordt de vergoeding berekend door 100% van de vergoeding berekend op grond van de eerste handicap te sommeren met 65% op grond van de tweede handicap. Het vaste bedrag per school wordt slechts éénmaal toegekend.

  Deze vergoedingsbedragen zijn opgenomen in de MG tabel. De bedragen in deze MG tabel zijn maatgevend voor de bekostiging.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina