Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2003

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-08-2003 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2002

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2008]

ArtikelBegripsbepalingen 1

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen;

b. wet:

de Wet educatie en beroepsonderwijs;

c. bevoegd gezag:

het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in de artikelen 1.3.1- met uitzondering van een AOC, 12.3.8 en 12.3.9 van de wet;

d. een onderwijsfunctie voor het BVE-veld:
 • -

  een functie waarvoor een bewijs van bekwaamheid als bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel b, ten eerste, van de wet vereist is;

 • -

  een functie als onderwijsassistent-BVE;

 • -

  een functie als instructeur-BVE;

e. eigen onderwijspersoneel:

door het bevoegd gezag als docent, onderwijsassistent BVE of instructeur BVE benoemd personeel;

f. BVE Raad:

de BVE Raad genoemd in de Kaderregeling subsidiëring BVE Raad;

g. de student-werknemer:

het eigen onderwijspersoneelslid dat een duale opleiding volgt;

h. tekortvakken:

economische vakken, beroepsgerichte vakken in de techniek alsmede vakken waarvan het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat zij haar vacatures in deze vakken moeilijk kan vervullen;

i. didactische cursus BVE:

een cursus gericht op het behalen van een bewijs van voldoende didactische bekwaamheid als bedoeld in de Regeling aanwijzing bewijzen van voldoende didactische bekwaamheid in de bve-sector;

j. loonverletkosten:

de feitelijke loonkosten van het bevoegd gezag voor de student-werknemer voor het deel van de werktijd dat hij in het kader van een duale opleiding, als bedoeld in artikel 3, is vrijgesteld om een opleiding te volgen tot een maximum van 8 uur per week, bij een normjaartaak van 1659 uur.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

Doel van de regeling is het verstrekken aan het bevoegd gezag van een tegemoetkoming in de kosten van het duaal opleiden van eigen, recent benoemd onderwijspersoneel, alsmede het bevorderen van zij-instroom in onderwijsfuncties in de BVE sector.

Artikel 3. Duaal opleiden

[Vervallen per 01-08-2008]

Van duaal opleiden van eigen onderwijspersoneel is sprake, indien eigen onderwijspersoneel:

 • a. dat door het verkrijgen van een bewijs van voldoende pedagogische bekwaamheid voldoet aan de benoembaarheidsvereisten, bedoeld in artikel 4.2.1, eerste lid, van de wet, in de gelegenheid wordt gesteld een didactische cursus BVE te volgen;

 • b. in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding tot docent voor tekortvakken te volgen en daartoe voor een deel van de overeengekomen werktijd wordt vrijgesteld;

 • c. in de gelegenheid wordt gesteld een opleiding te volgen teneinde een kwalificatie voor een onderwijsfunctie in het BVE-veld te verkrijgen en daartoe voor een deel van de overeengekomen werktijd wordt vrijgesteld.

Artikel 4. Subsidieplafond en criterium voor de verdeling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor de tegemoetkomingen die op grond van deze regeling worden verleend is maximaal een bedrag van € 2.000.000,- beschikbaar.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag volgens de navolgende prioriteitsvolgorde:

  • a. aanvragen met betrekking tot didactische cursussen BVE,

  • b. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor onderwijsfuncties in de economische en technische vakken,

  • c. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor onderwijsfuncties waarvan het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat het vacatures in deze vakken moeilijk kan vervullen,

  • d. aanvragen met betrekking tot duale opleidingstrajecten voor een kwalificatie voor een onderwijsfunctie.

 • 3 Indien het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan het beschikbare bedrag, kan de minister, met inachtneming van de prioriteitsvolgorde van het tweede lid, besluiten aanvragen voor een gedeelte te honoreren.

Artikel 5. Tegemoetkoming

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De tegemoetkoming voor duaal opleiden, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, bestaat uit een bedrag groot € 1200,- als tegemoetkoming in de scholingskosten.

 • 2 De tegemoetkoming voor duaal opleiden, bedoeld in artikel 3, onderdeel b en c, bestaat uit:

  • a. loonverletkosten en

  • b. een bedrag groot € 1350,- per cursusjaar als tegemoetkoming in de scholingskosten.

 • 3 De tegemoetkoming voor loonverletkosten, bedoeld in het tweede lid onderdeel a, wordt verleend voor het cursusjaar 2003/2004 voor het aantal maanden dat de student-werknemer daadwerkelijk is vrijgesteld voor het volgen van de opleiding.

 • 4 Indien het bevoegd gezag op een andere wijze subsidie ontvangt voor het duale opleidingstraject van de student-werknemer, wordt deze in mindering gebracht op de tegemoetkoming.

Artikel 6. Nadere voorwaarden

[Vervallen per 01-08-2008]

Het bevoegd gezag heeft slechts aanspraak op een tegemoetkoming indien:

 • a. de door de student-werknemer te volgen dan wel gevolgde opleiding geschikt is om een onderwijskwalificatie voor het BVE-veld te verkrijgen en

 • b. de student-werknemer in het jaar 2003 is gestart met de opleiding.

Artikel 7. Verplichtingen bevoegd gezag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt de student-werknemer in staat de opleiding te volgen.

 • 2 Het bevoegd gezag draagt de kosten van de opleiding van de student-werknemer.

 • 3 Het bevoegd gezag vraagt geen bijdrage van de student-werknemer in de kosten van de opleiding.

 • 4 Het bevoegd gezag maakt met de opleidingsinstituten van de student-werknemers in ieder geval afspraken met betrekking tot stageverplichtingen en begeleiding van de student-werknemers.

Paragraaf 2. Aanvraagprocedure en termijn

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 8. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Om voor de tegemoetkoming bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen dient het bevoegd gezag uiterlijk 14 oktober 2003 bij de BVE Raad, Henrica van Erpweg 2, Postbus 196, 3720 AD De Bilt, een aanvraag in.

 • 2 De aanvraag, bedoeld in het eerste lid, bevat:

  • -

   het administratienummer van het bevoegd gezag van de instelling

  • -

   het Brinnummer, de naam en het adres van de instelling

  • -

   kopie van de akte(s) van benoeming van de student-werknemer(s) waarvoor het bevoegd gezag een tegemoetkoming wil krijgen.

 • 3 In de aanvraag wordt per student-werknemer vermeld:

  • -

   de vooropleiding van de student-werknemer;

  • -

   de duale opleiding die de student-werknemer volgt of gaat volgen;

  • -

   de instelling waar de student-werknemer de opleiding volgt of gaat volgen en wanneer hij deze is aangevangen dan wel gaat aanvangen;

  • -

   de geplande duur van de opleiding;

  • -

   het aantal uren per week dat de student-werknemer gedurende de geplande duur van de opleiding gemiddeld wordt vrijgesteld om de opleiding te volgen;

  • -

   het salarisniveau van de student-werknemer gedurende de opleiding.

 • 4 Indien de tegemoetkoming wordt aangevraagd voor het omscholen van eigen onderwijspersoneel in een tekortvak niet zijnde een economisch vak of een beroepsgericht vak in de techniek omvat de aanvraag tevens een beschrijving van de inspanningen die zijn verricht om de vacatures in dat vak te vervullen.

 • 5 De Bve Raad voorziet het totaal van de aanvragen van een advies aan de minister.

Paragraaf 3. Betaling en verantwoording

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 9. Betaling

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister betaalt uiterlijk 15 november 2003 de tegemoetkoming als bestemmingsbedrag.

Artikel 10. Verantwoording tegemoetkoming

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De tegemoetkoming wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 Overeenkomstig de OCenW-Richtlijnen Jaarverslaggeving wordt in de jaarrekening de aan het verslagjaar toe te rekenen tegemoetkoming herkenbaar als bate verantwoord, en de lasten binnen de daartoe bestemde posten.

 • 3 Eventuele niet uitgegeven middelen of overschotten na afloop van het project worden in de jaarrekening als schuld aan de minister opgenomen en zullen worden teruggevorderd.

 • 4 In het bestuursverslag wordt aandacht geschonken aan de resultaten van de inzet van de met deze regeling toegewezen middelen waaruit blijkt hoeveel student-werknemers een duale opleiding hebben gevolgd en eventueel hebben afgerond, het aantal uren dat de student-werknemer voor de opleiding is vrijgesteld en of de student-werknemer nog werkzaam is bij de instelling en in welke functie.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling duale opleidingstrajecten onderwijsfuncties BVE-sector 2003.

Artikel 12. Bekendmaking en inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

 • a. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • b. Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Maria J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina