Aanwijzingsbesluit politieholster

Geldend van 02-10-2002 t/m heden

Aanwijzingsbesluit politieholster

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,

Gelet op artikel 18, tweede lid, van de Bewapeningsregeling politie;

Besluiten:

Artikel 1

Als holster, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Bewapeningsregeling politie wordt goedgekeurd de holster van het merk Safariland, type 6280-87-61-2 voor rechtshandigen en type 6280-87-62-2 voor linkshandigen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina