Verordening instelling van een fonds voor promotie kweekvis en onderzoek visteelt

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een fonds voor promotie kweekvis en onderzoek visteelt

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  Ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  Fonds

  :

  het fonds genoemd in artikel 2;

  Kweekvis

  :

  forel, meerval, paling, tarbot en tilapia die in Nederland wordt gekweekt;

  Visteelt

  :

  in Nederland in recirculatiesystemen en vijvers gehouden kweekvis ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke consumptie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een fonds voor de promotie van kweekvis en onderzoek naar visteelt.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengsten voortkomend uit de inning van (bestemrnings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren van kweekvis uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van kweekvis;

 • b. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau ten behoeve van de collectieve promotie van kweekvis;

 • c. uitgaven voor onderzoek ten behoeve van de visteelt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de promotie van kweekvis en/of onderzoek ten behoeve van de visteelt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor promotie kweekvis en onderzoek visteelt.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Namens het bestuur van het Productschap,

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 17 juni 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 11 juni 2004, nr. TRCJZ/2003/1416.

Terug naar begin van de pagina