Regeling ter compensatie salarisnadeel bij benoeming of aanstelling in andere leraarsfunctie met een hoger maximumsalaris

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 02-11-2002 t/m 31-07-2008

Regeling ter compensatie salarisnadeel bij benoeming of aanstelling in andere leraarsfunctie met een hoger maximumsalaris

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-08-2008]

Betrokkene A

de leraar die:

  • op 1 augustus 2001 in dienst is;

  • op deze datum werd bezoldigd naar een salarisnummer in salarisschaal LB zoals aangegeven in kolom 1 van bijlage 1; en

  • in het tijdvak 1 augustus 1997 tot 1 maart 2001 vanuit een leraarsfunctie met maximumschaal 9 is benoemd of aangesteld in een leraarsfunctie met maximumschaal 10.

Betrokkene B

de leraar die:

  • op 1 augustus 2001 in dienst is;

  • op deze datum werd bezoldigd naar een salarisnummer in salarisschaal LB, zoals aangegeven in kolom 1 van bijlage 2; en

  • in het tijdvak van 1 maart 2001 tot 1 augustus 2001 vanuit een leraarsfunctie met salarisschaal LA is benoemd of aangesteld in een leraarsfunctie met salarisschaal LB.

Betrokkene C

de leraar die:

  • in het tijdvak van 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2002 vanuit een leraarsfunctie met salarisschaal LA benoemd of aangesteld is in een leraarsfunctie met salarisschaal LB; en

  • voorafgaand aan die benoeming of aanstelling werd bezoldigd naar een salarisnummer in salarisschaal LA, zoals aangegeven in kolom 1 van bijlage 3.

Conversie

de inpassing met ingang van 1 augustus van het betreffende schooljaar inclusief de 1 augustusperiodiek in verband met verkorting van de carrièrepatronen in de op betrokkene met ingang van 31 juli en 1 augustus van toepassing zijnde salarisschaal van het betreffende jaar waarin de carrièrepatronen zijn verkort, te weten: 2001 of 2002.

Functiedifferentiatie

een benoeming of aanstelling in een andere leraarsfunctie met een hogere maximum salarisbedrag gebaseerd op het gestelde in artikel I-P2, het vierde lid en vijfde lid van het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel.

Artikel 2. Compensatie

[Vervallen per 01-08-2008]

Betrokkene A, B en C komen in aanmerking voor één of meer extra periodieken ter compensatie van het salarisnadeel dat opgetreden is door een benoeming of aanstelling in de periode van 1 augustus 1997 tot 1 augustus 2002 in een andere leraarsfunctie met een hoger maximumsalaris.

Artikel 3. Aantal extra periodieken

[Vervallen per 01-08-2008]

Het aantal extra periodieken waarop betrokkene A of B aanspraak heeft met ingang van 1 augustus 2001 en 1 augustus 2002 is vastgelegd in respectievelijk de bijlagen 1 en 2. Het betreffend aantal periodieken met ingang van 1 augustus 2001 en 1 augustus 2002 staat in respectievelijk de kolommen 2 en 3 vermeld achter het in kolom 1 vastgestelde salarisnummer op basis van artikel 1. De extra periodiek waar betrokkene C met ingang van 1 augustus 2002 aanspraak op heeft, staat vermeld in kolom 2 van bijlage 2, achter het in kolom 1 vastgestelde salarisnummer op basis van artikel 1.

Artikel 4. Financiering

[Vervallen per 01-08-2008]

De kosten van de extra periodieken komen voor rekening van het bevoegde gezag gerekend vanaf 1 augustus 2001 en voor de duur van het dienstverband bij dat bevoegd gezag indien de aanstelling of de benoeming in de leraarsfunctie met het hogere maximumsalaris heeft plaatsgevonden wegens functiedifferentiatie.

Artikel 5. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de bijlagen in Uitleg OCenW-regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

De regeling treedt inwerking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-regelingen waarin deze regeling is geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2001.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ter compensatie salarisnadeel bij benoeming of aanstelling in andere leraarsfunctie met een hoger maximumsalaris.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Tijdvak 1 augustus 1997 tot 1 maart 2001

Kolom 1:

in deze kolom staat vermeld het salarisnummer waarnaar betrokkene A met ingang van 1 augustus 2001 na de conversie naar bezoldigd is in salarisschaal LB, nadat hij in het betreffende tijdvak is overgestapt van een leraarsfunctie maximumschaal 9 naar een leraarsfunctie maximumschaal 10;

Kolom 2:

in deze kolom staat het aantal periodieken vermeld waarop betrokkene A recht heeft met ingang van 1 augustus 2001;

Kolom 3:

in deze kolom staat het aantal periodieken vermeld waarop betrokkene A recht heeft met ingang van 1 augustus 2002;

kolom 1

kolom 2

kolom 3

 

Salarispositie in salarisschaal LB per 1 augustus 2001

aantal extra periodieken per 1 augustus 2001

aantal extra periodieken per 1 augustus 2002

 

6

1

1

 

7

2

1

 

8

2

1

 

9

2

2

 

10

2

2

 

11

2

2

 

12

3

0

 

13

3

0

 

14

3

0

 

15

2

0

 

16

1

0

 

Bijlage 2

[Vervallen per 01-08-2008]

Tijdvak 1 maart 2001 tot 1 augustus 2001

Kolom 1:

in deze kolom staat vermeld het salarisnummer waar betrokkene B met ingang van 1 augustus 2001 na de conversie naar bezoldigd is in salarisschaal LB, nadat hij in het betreffende tijdvak is overgestapt van een leraarsfunctie met salarisschaal LA naar een leraarsfunctie met salarisschaal LB;

Kolom 2:

in deze kolom staat het aantal periodieken vermeld waarop betrokkene B recht heeft met ingang van 1 augustus 2001;

Kolom 3:

in deze kolom staat het aantal periodieken vermeld waarop betrokkene B recht heeft met ingang van 1 augustus 2002;

kolom 1

kolom 2

kolom 3

 

bezoldigingspositie salarisschaal LB per 1 augustus 2001

aantal extra periodieken 1 augustus 2002

aantal extra periodieken 1 augustus 2001

 

6

0

1

 

7

0

1

 

8

1

1

 

9

1

1

 

10

1

1

 

11

0

2

 

12

0

2

 

13

2

0

 

15

1

0

 

16

1

0

 

Bijlage 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Tijdvak 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2002

Salarisnummer waarnaar de bezoldiging van betrokkene C plaatsvond in salarisschaal LA voorafgaande aan de benoeming of aanstelling in salarisschaal LB die plaatsvond in het tijdvak van 1 augustus 2001 tot 1 augustus 2002

Aantal periodieken met ingang van 1 augustus 2002

LA 8

1

LA 9

1

LA 10

1

LA 11

1

LA 12

1

LA 13

1

LA 14

1

LA 15

1

LA 16

1

LA 17

1

Terug naar begin van de pagina