Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Bestuur

  :

  het bestuur van het Productschap;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het Productschap;

  Ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  Schol

  :

  verse of gekoelde vis behorende tot de soort schol (Pleuro- Nectes plutessa), al dan niet gestript;

  Fonds

  :

  het fonds genoemd in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een fonds voor scholpromotie.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengst voortkomend uit inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de collectieve promotie van schol;

 • b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van schol.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Het bestuur beslist over de bestemming van de middelen van het fonds.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven, in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als liquidateur optreedt en deze, namens het bestuur, aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de scholsector.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor scholpromotie.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Namens bet bestuur van het Productschap

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 november 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 25 februari 2003, nr. TRCJZ/2003/1419.

Terug naar begin van de pagina