Verordening instelling van een fonds voor vispromotie

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Verordening instelling van een fonds voor vispromotie

Het bestuur van het Productschap Vis heeft,

gelet op de artikelen 93, 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5, 6 en 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis, op 26 september 2002 de navolgende verordening vastgesteld.

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

  Productschap

  :

  het Productschap Vis;

  Bestuur

  :

  het bestuur van het productschap;

  Voorzitter

  :

  de voorzitter van het productschap;

  Ondernemer

  :

  degene die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

  Fonds

  :

  het fonds genoemd in artikel 2;

  Vis

  :

  vissen, schaal- en schelpdieren, delen van vissen alsmede van schaal- en schelpdieren en puf en nest, een en ander met uitzondering van sier- en aquariumdieren;

  Zeevis

  :

  alle door uitoefening van de zee- of kustvisserij in de zin van artikel 1 van de Visserijwet 1963 verkregen soorten vis, met uitzondering van schelpdieren, ongeacht of deze vis op enigerlei wijze is be- of verwerkt;

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Er is een Fonds voor vispromotie.

 • 2 De middelen van het fonds maken deel uit van het vermogen van het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

De baten van het fonds bestaan uit:

 • a. de opbrengst voortkomend uit inning van (bestemmings-) heffingen verminderd met eventuele inningskosten;

 • b. rente van belegde gelden;

 • c. andere baten, met uitzondering van de opbrengst van heffingen wegens het invoeren uit staten die lid zijn van de Europese Unie of partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

De middelen van het fonds zijn bestemd voor:

 • a. een bijdrage aan de Stichting Nederlands Visbureau, gevestigd te Rijswijk, ten behoeve van de collectieve promotie van vis;

 • b. andere uitgaven ten behoeve van de collectieve promotie van vis.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

Het fonds kan door het bestuur worden opgeheven in welk geval de voorzitter, namens het bestuur, als liquidateur optreedt en het bestuur aan een eventueel liquidatiesaldo een bestemming geeft ten behoeve van de collectieve promotie van vis.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening instelling van een fonds voor vispromotie.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Namens bet bestuur van het Productschap

Y.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 november 2002 en door de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij beschikking van 25 februari 2003, nr. TRCJZ/2003/1417.

Terug naar begin van de pagina