Regeling aanvullende ICT-vergoeding AOC's 2002

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende ICT-vergoeding AOC's 2002

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. instelling:

instelling als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

b. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. ICT:

informatie- en communicatietechnologie.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister verleent het bevoegd gezag van een instelling een subsidie voor het gebruik van ICT, ten behoeve van de kwaliteitsbevordering en innovatie van het onderwijs.

 • 2 De subsidie bedraagt € 57,86 per leerling.

 • 3 De subsidie wordt berekend op basis van:

  • a. het aantal leerlingen in het voorbereidend beroepsonderwijs dat op 1 oktober 2001 stond ingeschreven bij de instelling;

  • b. het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2001 stond ingeschreven bij de beroepsopleidende leerweg bij de instelling;

  • c. 35% van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2001 stond ingeschreven bij de beroepsbegeleidende leerweg bij de instelling.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

 • 1 De minister zendt het bevoegd gezag van de instelling uiterlijk 31 december 2002 een beschikking omtrent de vaststelling van de subsidie, bedoeld in artikel 2.

 • 2 Betaling van de subsidie vindt uiterlijk 31 december 2002 plaats.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag van de instelling verantwoordt de besteding van de subsidie afzonderlijk in de jaarrekening van de instelling met inachtneming van de hierop van toepassing zijnde voorschriften.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende ICT-vergoeding AOC's 2002.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 26 september 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina