Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 30-04-2004 t/m 31-12-2009

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d, 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;

gelet op de artikelen 93, 95, 102 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 14 tot en met 18 van de Instellingsverordening Productschap Tuinbouw 1998;

gehoord de sectorcommissie voor Groenten en Fruit, d.d. 12 september 2002;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

b.

Bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c.

Appelmoes

:

vruchtenpuree welke waar verkregen is door appelen of appelen met ten hoogste 10% van het totale vruchtgewicht aan andere vruchten, zeer fijn te verdelen en met suikers te mengen en welke waar een refractometer waarde heeft van tenminste 18%;

d.

Verpakkingseenheid

:

het verpakkingsmateriaal waarin appelmoes alvorens zij ten verkoop wordt aangeboden aan de verbruiker, is verpakt en hetwelk de appelmoes zodanig bedekt dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast;

e.

Verhandelen

:

het ter aflevering in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen of afleveren;

f.

Bijlagen

:

de bij deze verordening behorende bijlagen A, B, C, D en E.

§ 2. Onderwerp van de verordening

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het is verboden appelmoes te verhandelen, waar van de aanduidingen omtrent de aard en de hoedanigheden van het product op de verpakking niet in overeenstemming zijn met de werkelijke inhoud.

 • 1.A Wanneer andere vruchten dan appelen worden gebruikt, dient dit gebruik te worden vermeld in de ingrediëntendeclaratie.

 • 2 Het is aan de fabrikanten verboden appelmoes te verhandelen, indien die appelmoes niet voldoet aan de bepalingen vervat in de bijlagen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Op appelmoes, dat rechtmatig in een van de andere lidstaten van de Europese Unie in het verkeer is gebracht, is deze verordening niet van toepassing.

  • 1.A Het beginsel van wederzijdse erkenning van producten, die op rechtmatige wijze zijn gefabriceerd of in de handel worden gebracht in andere Lidstaten van de EU of staten, die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, blijft onverminderd van kracht.

 • 2 Het bepaalde in artikel 2, tweede lid, is niet van toepassing op appelmoes voor zover aanwezig op niet voor de verbruiker toegankelijke verkoopplaatsen, indien deze kennelijk bestemd zijn voor de uitvoer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

De bij of krachtens deze verordening gestelde regelen zijn bindend, zowel voor de in het eerste als voor de in het tweede lid van artikel 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie bedoelde natuurlijke en rechtspersonen.

§ 3. Strafbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn strafbare feiten.

 • 2 Overtredingen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde kunnen tuchtrechtelijk worden afgedaan.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en in verband daarmede bevoegd:

  • a. omtrent de in deze verordening geregelde onderwerpen nadere voorschriften te geven;

  • b. voor bepaalde gevallen of groepen gevallen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde gehele of gedeeltelijke vrijstelling of ontheffing te verlenen;

  • c. aan een vrijstelling of ontheffing een of meer voorwaarden te verbinden.

 • 2 Indien een of meer aan een vrijstelling of ontheffing verbonden voorschriften niet of niet tijdig worden nagekomen, wordt de vrijstelling of ontheffing geacht niet te zijn verleend.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2003.

 • 2 Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juni 2003, treedt zij in werking de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 juli 2003, met uitzondering van het in artikel 5 bepaalde.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003.

Deze verordening, de daarbij behorende toelichting en bijlagen worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 24 september 2002

J. van der Veen

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 22 april 2004 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 3 december 2003, nr. TRCJZ/2002/11842.

Bijlage A. behorend bij artikel 1, onder f, van het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)

[Vervallen per 01-01-2010]

Kwaliteitsminimum voor appelmoes

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1. Appelmoes moet een voor dit product kenmerkende geur, smaak en consistentie bezitten.

 • 2. Appelmoes moet vrij zijn van verontreinigingen en mag geen stoffen bevatten in hoeveelheden die schadelijk voor de gezondheid zijn of kunnen zijn.

 • 3. Zaden of delen ervan, schildelen, klokhuisweefsel, donkere deeltjes of andere soortgelijke appelbestanddelen mogen het uiterlijk niet ernstig benadelen en mogen niet storend zijn voor de eetbaarheid.

 • 4. Het gehalte aan zuren (berekend als appelzuur), gemeten volgens de methode van bijlage B, dient tenminste 0,27 % en ten hoogste 0,75 % te zijn.

 • 5. De viscositeit van appelmoes dient zodanig te zijn dat de flowmeterwaarde gemeten volgens de methode van bijlage C, ten hoogste 14 is.

 • 6. De bij de bepaling van de viscositeit opgetreden vloeistofafscheiding mag niet uitzonderlijk groot zijn.

 • 7. Appelmoes moet een voor dit product kenmerkende kleur bezitten. Hieraan wordt voldaan indien de volgens de methode van bijlage D vastgestelde Hunter a-waarde van appelmoes ten hoogste 0,0 bedraagt.

 • 8. Per verpakkingseenheid dient de appelmoes nagenoeg homogeen van kleur te zijn.

 • 9. De voorschriften betreffende monsterneming en goedkeuringscriteria, opgenomen in bijlage E, zijn van toepassing op de in deze bijlage onder de punten 3 tot en met 8 opgenomen voorschriften betreffende kwaliteitsminima.

Bijlage B. behorend bij artikel 1, onder f, van het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)

[Vervallen per 01-01-2010]

Bepaling zuurgehalte

[Vervallen per 01-01-2010]

§ 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Benodigdheden:

 • a. Een erlenmeyer van 250 ml;

 • b. gedestilleerd water, waaruit kort tevoren eventueel opgelost koolzuur is uitgekookt;

 • d. natronloog van ongeveer 0,1 N.

 • c. fenolftaleïne-oplossing (1 % in met natronloog geneutraliseerde alcohol), en

§ 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Bepaling van het zuurgehalte:

 • a. Weeg een kleine hoeveelheid (ca. 5 gr.) van het monster nauwkeurig af in de erlenmeyer en verdun met het gedestilleerde water tot ongeveer 75 ml. Voeg 3 à 4 druppels fenolftaleïne- oplossing oe. Titreer met het natronloog tot een blijvende licht roze verkleuring.

 • b. Het zuurgehalte wordt berekend als % appelzuur volgens de formule:

  zuurgehalte (als % appelzuur) = ------× 6,7

  Hierin is:

  • a. de hoeveelheid verbruikte natronloog (ml.);

  • b. de hoeveelheid afgewogen monster (gr.), en

  • t. de normaliteit van de natronloog.

Bijlage C. behorend bij artikel 1, onder f, van het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)

[Vervallen per 01-01-2010]

Bepaling viscositeit

[Vervallen per 01-01-2010]

§ 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Benodigdheden

 • a. een cilinder van polyvinylchloride met:

  • -

   een uitwendige diameter van tenminste 85 mm;

  • -

   een inwendige diameter van 76,6 mm, en

  • -

   een lengte van 91 mm;

 • b. een glasplaat met een lengte en breedte van tenminste 280 mm, met daarop of daarin concentrische cirkels getrokken, waarvan:

  • -

   de kleinste een middellijn bezit van 75 mm;

  • -

   de grootste een middellijn bezit van 275 mm, en

  • -

   de onderlinge afstand 5 mm bedraagt;

  (in figuur 1 is op schaal 1 : 2 een model ervan weergegeven), en

 • c. een spatel.

§ 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Voorbereiding van de bepaling

 • a. plaats de glasplaat op een waterpas gesteld oppervlak;

 • b. maak glasplaat en cilinder schoon en droog voor iedere bepaling, en

 • c. draag er zorg voor dat de temperatuur van het te onderzoeken monster 20. C bedraagt.

§ 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Bepaling van de viscositeit:

 • a. plaats de cilinder op het centrum van de concentrische cirkels van de glasplaat;

 • b. vul de cilinder met het monster tot juist boven de rand;

 • c. verwijder met de spatel het gedeelte van het monster dat boven de rand van de cilinder uitkomt;

 • d. til de cilinder gelijkmatig recht omhoog;

 • e. noteer na drie minuten de uitvloeiing op de vier kwadraten van de cirkels;

 • f. bereken het rekenkundig gemiddelde van de onder e genoteerde uitvloeiingswaarden, en

 • g. het onder f bedoelde gemiddelde is de flowmeterwaarde.

Bijlage D. behorend bij artikel 1, onder f, van het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)

[Vervallen per 01-01-2010]

Bepaling van de kleur

[Vervallen per 01-01-2010]

§ 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Benodigdheden:

 • a. een kleurenmeter Hunterlab model D25D2P Color Difference Meter, en

 • b. een cuvette met een inwendige breedte van 1 cm.

§ 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Bepaling van de kleur:

Het monster appelmoes wordt gebracht in de cuvette. De kleur van het door het monster gereflecteerde licht wordt gemeten.

Bijlage E. behorend bij artikel 1, onder f, van het besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 24 september 2002, houdende de vaststelling van kwaliteitsvoorschriften voor appelmoes (Verordening PT kwaliteitsvoorschriften appelmoes 2003)

[Vervallen per 01-01-2010]

Monsterneming

[Vervallen per 01-01-2010]

§ 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Degene die verhandelt is verplicht, voordat monsters worden genomen, aan te geven uit welke partijen zijn voorraad appelmoes is samengesteld.

Onder een partij wordt verstaan een partij appelmoes, bestaande uit appelmoes aanwezig in verpakkingseenheden vervaardigd van hetzelfde type materiaal en met dezelfde capaciteit.

§ 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Een partij voldoet aan de desbetreffende, in bijlage A opgenomen voorschriften indien het aantal afwijkende verpakkingseenheden van het desbetreffende monster (n) het goedkeuringscriterium (c) zoals dat weergegeven is in de tabel van § 4, niet te boven gaat.

§ 3

[Vervallen per 01-01-2010]

In de tabel van § 4 is weergegeven de monstergrootte, zijnde een aantal verpakkingseenheden (n) dat willekeurig gespreid genomen dient te worden uit een partij bestaande uit een bepaald aantal verpakkingseenheden (N) met een gewicht:

 • a. kleiner dan of gelijk aan 1 kg;

 • b. groter dan 1 kg, maar kleiner dan of gelijk aan 4,5 kg,

 • c. groter dan 4,5 kg.

§ 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Monstergrootte:

 • a. verpakkingseenheden met een nettogewicht kleiner dan of gelijk aan 1 kg.

  grootte van de partij (N)

  aantal verpakkingseenheden = monstergrootte (n)

  goedkeuringscriterium ©

  0 t/m 4.800

  6

  1

  4.801 t/m 24.000

  13

  2

  24.001 t/m 48.000

  21

  3

  48.001 t/m 84.000

  29

  4

  84.001 t/m 144.000

  48

  6

  144.001 t/m 240.000

  84

  9

  240.001 en meer

  126

  13

 • b. verpakkingseenheden met een netto-gewicht groter dan 1 kg., maar kleiner dan of gelijk aan 4,5 kg.

  grootte van de partij (N)

  aantal verpakkingseenheden = monstersgrootte (n)

  goedkeuringscriterium ©

  0 t/m 2.400

  6

  1

  2.401 t/m 15.000

  13

  2

  15.001 t/m 24.000

  21

  3

  24.001 t/m 42.000

  29

  4

  42.001 t/m 72.000

  48

  6

  72.001 t/m 120.000

  84

  9

  120.001 en meer

  126

  13

 • c. verpakkingseenheden met een netto-gewicht groter dan 4,5 kg.

  grootte van de partij (N)

  aantal verpakkingseenheden = monstergrootte (n.)

  goedkeuringscriterium (c)

  0 t/m 600

  6

  1

  601 t/m 2.000

  13

  2

  2.001 t/m 7.200

  21

  3

  7.201 t/m 15.000

  29

  4

  15.001 t/m 24.000

  48

  6

  24.001 t/m 42.000

  84

  2

  42.001 en meer

  126

  13

Bijlage 140944.png
Terug naar begin van de pagina