Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

Geldend van 26-09-2002 t/m heden

Buitentoepassingstelling voor gedeelte van 2002 van willekeurige afschrijving milieu-investeringen, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 3.52, eerste lid, onderdeel a, aanhef en onder 1°, en onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1

De in artikel 3.31 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bedoelde willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen wordt buiten toepassing gesteld met betrekking tot verplichtingen die zijn aangegaan of voortbrengingskosten die zijn gemaakt op of na donderdag 26 september 2002 doch voor 1 januari 2003.

Artikel 2

  • 1 In artikel 3.42, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 26 september 2002 tot 1 januari 2003 `55 percent' vervangen door: 0 percent.

  • 2 In artikel 3.42a, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 26 september 2002 tot 1 januari 2003 `40 percent', `30 percent' en `15 percent' vervangen door: 0 percent.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

S.R.A. van Eijck

Terug naar begin van de pagina