Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk

[Regeling vervallen per 01-04-2003.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 31-03-2003

Besluit van 17 september 2002, houdende tijdelijke regeling voor de notariële tarieven in de onroerendgoedpraktijk van 1 oktober 2002 tot 1 april 2003 (Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 16 juli 2002, Directie Wetgeving nr. 5176843/02/6, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 54, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

De Raad van State gehoord (advies van 23 augustus 2002, nr. W03.020334/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 10 september 2002, Directie Wetgeving nr.5184341/02/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2003]

 • 1 De notariële tarieven die betrekking hebben op de overdracht van onroerende zaken en teboekgestelde schepen en de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht daarop, alsmede op andere notariële werkzaamheden betreffende registergoederen, bevatten, voor zover niet anders aangegeven, minimum- en maximumtarieven waarbinnen de notaris zijn honorarium bepaalt. De tarieven voor deze werkzaamheden en de grondslag voor het tarief zijn opgenomen in de bijlage van dit besluit.

 • 2 Het tarief omvat alle gebruikelijke werkzaamheden, verband houdende met de notariële akte, waaronder begrepen adviezen, besprekingen, correspondentie, het ontwerpen en het verlijden van akten, alsmede de normale kantoorverschotten, zoals porti, telefoonkosten en dergelijke.

 • 3 Andere verschotten, zoals de kosten van registratie, de kosten van inschrijving in de openbare registers en de kadastrale kosten, zijn niet in de tarieven begrepen. Zij worden, evenals de overdrachtsbelasting, afzonderlijk op de rekening vermeld.

 • 4 Het honorarium wordt op hele euro's naar boven afgerond indien de berekening eindigt op  € 0,50 of meer en op hele euro's naar beneden indien de berekening eindigt op minder dan  € 0,50.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien in één en dezelfde zaak om utiliteitsredenen meer akten worden opgemaakt, moet het tarief voor één enkele akte worden toegepast. Wel kunnen de extra verschotten in rekening worden gebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien om een bepaald rechtsgevolg te bereiken in een akte een constructie wordt gevolgd die afwijkt van de gebruikelijke, wordt desalniettemin het tarief toegepast dat is voorgeschreven voor de gebruikelijke constructie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2003]

 • 1 Van de toepassing van het minimumtarief kan door het bestuur van de KNB ontheffing worden verleend, indien dit in het bijzondere geval redelijk is.

 • 2 Een verzoek tot ontheffing moet door de notaris schriftelijk en met redenen omkleed worden ingediend.

 • 3 Het bestuur zendt binnen twee weken een afschrift van het verzoek om ontheffing en de daarop gegeven beslissing aan de Minister van Justitie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2003]

Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2002 en vervalt op 1 april 2003.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2003]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 september 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Economische Zaken a.i.,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven zesentwintigste september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Bijlage behorende bij artikel 1, eerste lid, Tijdelijk besluit notariële tarieven onroerendgoedpraktijk

[Vervallen per 01-04-2003]

TARIEF VEILINGEN REGISTERGOED (EXCLUSIEF BTW)

[Vervallen per 01-04-2003]

Veilingtarief voor onroerende zaken, ook geldend voor teboekgestelde schepen.

Onder het tarief zijn de kosten begrepen welke onder het transporttarief begrepen zijn doch niet de verdere veilingkosten zoals die van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur.

I. Gunning

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Grondslag

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief wordt berekend over het bedrag dat tot grondslag strekt voor de berekening van de overdrachtsbelasting, ongeacht of de akte al dan niet is vrijgesteld van die belasting, met dien verstande dat daarbij buiten beschouwing worden gelaten de lasten welke door de koper voor zijn rekening zijn genomen.

Bij veiling van meer percelen wordt bij de vaststelling van het tarief uitgegaan van de opbrengst van elk afzonderlijk gegunde perceel of van elke afzonderlijke gegunde combinatie, met dien verstande evenwel, dat splitsing van in combinatie gegunde percelen, hetzij voor de sluiting van het procesverbaal van veiling en gunning, hetzij bij akte de command of bij de akte van gunning na beraad, als afzonderlijke gunningen worden beschouwd.

2. Tarief ten laste van de koper

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief wordt bij de onderstaande intervallen van de grondslag begrensd door de daarbij vermelde minimum- en maximumtarieven. Bij een waardegrondslag van  € 18 151 209,– of hoger geldt een minimumtarief.

VEILINGTARIEF KOPER 1-10-2002 tot 1-4-2003 in €

Grondslag  € 1,–

Minimumtarief

Maximumtarief

Vanaf

Tot

€  1,–

 € 1,–

0

11 345

304

813

11 345

13 613

457

1 219

13 613

15 882

490

1 306

15 882

18 151

522

1 394

18 151

20 420

555

1 481

20 420

22 689

588

1 568

22 689

27 227

620

1 655

27 227

31 765

673

1 794

31 765

36 302

725

1 934

36 302

40 840

777

2 073

40 840

45 378

829

2 212

45 378

56 723

882

2 352

56 723

68 067

958

2 557

68 067

79 412

966

2 761

79 412

90 756

966

2 966

90 756

102 101

966

3 171

102 101

113 445

966

3 286

113 445

124 790

966

3 381

124 790

136 134

966

3 381

136 134

147 479

966

3 381

147 479

158 823

966

3 381

158 823

170 168

966

3 381

170 168

181 512

994

3 482

181 512

192 857

1 023

3 583

192 857

204 201

1 050

3 678

204 201

215 546

1 078

3 773

215 546

226 890

1 105

3 868

226 890

238 235

1 132

3 964

238 235

249 579

1 159

4 059

249 579

260 924

1 187

4 154

260 924

272 268

1 214

4 250

272 268

283 613

1 241

4 345

283 613

294 957

1 285

4 497

294 957

306 302

1 328

4 650

306 302

317 646

1 372

4 802

317 646

328 991

1 415

4 955

328 991

340 335

1 459

5 107

340 335

351 680

1 502

5 260

351 680

363 024

1 546

5 412

363 024

374 369

1 590

5 565

374 369

385 713

1 633

5 717

385 713

397 058

1 677

5 870

397 058

408 402

1 720

6 022

408 402

419 747

1 764

6 175

419 747

431 091

1 807

6 300

431 091

442 436

1 851

6 300

442 436

453 780

1 894

6 300

453 780

499 158

1 938

6 300

499 158

544 536

2 095

6 809

544 536

589 914

2 252

7 319

589 914

635 292

2 409

7 829

635 292

680 670

2 565

8 339

680 670

726 048

2 722

8 848

726 048

771 426

2 879

9 358

771 426

816 804

3 036

9 868

816 804

862 182

3 193

10 377

862 182

907 560

3 349

10 887

907 560

1 134 451

3 506

11 397

1 134 451

1 361 341

3 833

12 458

1 361 341

1 588 231

4 160

13 520

1 588 231

1 815 121

4 486

14 582

1 815 121

2 042 011

4 813

15 644

2 042 011

2 268 901

5 140

16 706

2 268 901

2 722 681

5 467

17 768

2 722 681

3 176 462

5 902

19 184

3 176 462

3 630 242

6 338

20 599

3 630 242

4 084 022

6 774

22 015

4 084 022

4 537 802

7 209

23 431

4 537 802

4 991 582

7 645

24 847

4 991 582

5 445 363

7 863

25 555

5 445 363

5 899 143

8 080

26 262

5 899 143

6 352 923

8 298

26 970

6 352 923

6 806 703

8 516

27 678

6 806 703

7 260 483

8 734

28 386

7 260 483

7 714 264

8 952

29 094

7 714 264

8 168 044

9 169

29 802

8 168 044

8 621 824

9 387

30 510

8 621 824

9 075 604

9 605

31 218

9 075 604

9 529 385

9 823

31 926

9 529 385

9 983 165

9 954

32 350

9 983 165

10 436 945

10 084

32 775

10 436 945

10 890 725

10 215

33 200

10 890 725

11 344 505

10 346

33 625

11 344 505

11 798 286

10 476

34 049

11 798 286

12 252 066

10 607

34 474

12 252 066

12 705 846

10 738

34 899

12 705 846

13 159 626

10 868

35 324

13 159 626

13 613 406

10 999

35 748

13 613 406

14 067 187

11 130

36 173

14 067 187

14 520 967

11 261

36 598

14 520 967

14 974 747

11 391

37 023

14 974 747

15 428 527

11 522

37 447

15 428 527

15 882 308

11 653

37 872

15 882 308

16 336 088

11 783

38 297

16 336 088

16 789 868

11 914

38 721

16 789 868

17 243 648

12 045

39 146

17 243 648

17 697 428

12 175

39 571

17 697 428

18 151 209

12 306

39 996

18 151 209

>

12 437

n.v.t.

3. Tarief ten laste van de verkoper

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief wordt bij de onderstaande intervallen van de grondslag begrensd door de daarbij vermelde minimum- en maximumtarieven. Bij een grondslag van  € 18 151 209,– of hoger geldt een minimumtarief.

VEILINGTARIEF VERKOPER 1-10-2002 tot 1-4-2003 in €

Grondslag  € 1,–

Minimumtarief

Maximumtarief

Vanaf

Tot

 € 1,–

 € 1,–

0

11 345

76

203

11 345

13 613

114

304

13 613

15 882

122

326

15 882

18 151

130

348

18 151

20 420

138

370

20 420

22 689

147

392

22 689

27 227

155

413

27 227

31 765

168

448

31 765

36 302

181

483

36 302

40 840

194

518

40 840

45 378

207

553

45 378

56 723

220

588

56 723

68 067

239

639

68 067

79 412

241

690

79 412

90 756

241

741

90 756

102 101

241

792

102 101

113 445

241

821

113 445

124 790

241

845

124 790

136 134

241

845

136 134

147 479

241

845

147 479

158 823

241

845

158 823

170 168

241

845

170 168

181 512

248

870

181 512

192 857

255

895

192 857

204 201

262

919

204 201

215 546

269

943

215 546

226 890

276

967

226 890

238 235

283

991

238 235

249 579

289

1 014

249 579

260 924

296

1 038

260 924

272 268

303

1 062

272 268

283 613

310

1 086

283 613

294 957

321

1 124

294 957

306 302

332

1 162

306 302

317 646

343

1 200

317 646

328 991

353

1 238

328 991

340 335

364

1 276

340 335

351 680

375

1 315

351 680

363 024

386

1 353

363 024

374 369

397

1 391

374 369

385 713

408

1 429

385 713

397 058

419

1 467

397 058

408 402

430

1 505

408 402

419 747

441

1 543

419 747

431 091

451

1 575

431 091

442 436

462

1 575

442 436

453 780

473

1 575

453 780

499 158

484

1 575

499 158

544 536

523

1 702

544 536

589 914

563

1 829

589 914

635 292

602

1 957

635 292

680 670

641

2 084

680 670

726 048

680

2 212

726 048

771 426

719

2 339

771 426

816 804

759

2 467

816 804

862 182

798

2 594

862 182

907 560

837

2 721

907 560

1 134 451

876

2 849

1 134 451

1 361 341

958

3 114

1 361 341

1 588 231

1 040

3 380

1 588 231

1 815 121

1 121

3 645

1 815 121

2 042 011

1 203

3 911

2 042 011

2 268 901

1 285

4 176

2 268 901

2 722 681

1 366

4 442

2 722 681

3 176 462

1 475

4 796

3 176 462

3 630 242

1 584

5 149

3 630 242

4 084 022

1 693

5 503

4 084 022

4 537 802

1 802

5 857

4 537 802

4 991 582

1 911

6 211

4 991 582

5 445 363

1 965

6 388

5 445 363

5 899 143

2 020

6 565

5 899 143

6 352 923

2 074

6 742

6 352 923

6 806 703

2 129

6 919

6 806 703

7 260 483

2 183

7 096

7 260 483

7 714 264

2 238

7 273

7 714 264

8 168 044

2 292

7 450

8 168 044

8 621 824

2 346

7 627

8 621 824

9 075 604

2 401

7 804

9 075 604

9 529 385

2 455

7 981

9 529 385

9 983 165

2 488

8 087

9 983 165

10 436 945

2 521

8 193

10 436 945

10 890 725

2 553

8 300

10 890 725

11 344 505

2 586

8 406

11 344 505

11 798 286

2 619

8 512

11 798 286

12 252 066

2 651

8 618

12 252 066

12 705 846

2 684

8 724

12 705 846

13 159 626

2 717

8 831

13 159 626

13 613 406

2 749

8 937

13 613 406

14 067 187

2 782

9 043

14 067 187

14 520 967

2 815

9 149

14 520 967

14 974 747

2 847

9 255

14 974 747

15 428 527

2 880

9 361

15 428 527

15 882 308

2 913

9 468

15 882 308

16 336 088

2 945

9 574

16 336 088

16 789 868

2 978

9 680

16 789 868

17 243 648

3 011

9 786

17 243 648

17 697 428

3 043

9 892

17 697 428

18 151 209

3 076

9 999

18 151 209

>

3 109

n.v.t.

II. Ophouding

[Vervallen per 01-04-2003]

Bij ophouding wordt als honorarium bij verkoper in rekening gebracht een bedrag dat ligt tussen 2/3 van het geldende minimum- respectievelijk maximumtarief volgens de veilingtarieven I 2 en 3.

III. Niet-doorgegane veiling

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien een veiling na aankondiging door biljetten of advertenties geen doorgang vindt, wordt als honorarium bij verkoper in rekening gebracht een bedrag dat ligt tussen de helft van het geldende minimum- respectievelijk maximumtarief volgens de veilingtarieven I 2 en 3, met dien verstande dat het tarief berekend wordt over de door de notaris te schatten grondslag als in I 1 bedoeld.

IV

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien een veiling geen doorgang vindt vóór aankondiging door biljetten of advertenties, is de notaris bevoegd een honorarium in rekening te brengen berekend naar de omvang en de aard van de werkzaamheden en het belang van de zaak.

V. Verkoop bij inschrijving

[Vervallen per 01-04-2003]

Op een openbare verkoop bij inschrijving zijn de veilingtarieven I, II, III en IV van overeenkomstige toepassing.

VI. Akte de command

[Vervallen per 01-04-2003]

Voor een akte de command, uitgebracht binnen 6 dagen (zulks met inachtneming van de Algemene Termijnenwet) na de gunning geldt een minimumtarief van  € 76,–.

Op een akte de command, welke na verloop van deze termijn verleden wordt, is het transporttarief I 2 casu quo het transporttarief V 2 van toepassing.

Tenzij de bijzondere veilingvoorwaarden anders bepalen komen ten laste van:

 • a. de koper:

  • het honorarium volgens tarief I 2

  • de kosten van de akte de command

  • de extra kosten wegens de verhogingen van het kadastraal recht sedert 1965

  • de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden

 • b. de verkoper:

  • het honorarium volgens tarief I 3

  • de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur en andere voorgeschoten kosten van de veiling

  • de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen

  • de kosten van ontruiming

  • de inzetpremie

  • de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.

Indien samen met het onroerend goed melkquotum wordt geveild geldt voor de veiling van het melkquotum geen tarief.

TRANSPORTTARIEF (EXCLUSIEF BTW)

[Vervallen per 01-04-2003]

Kosten en/of bemoeiingen terzake van rechterlijke machtigingen en dergelijke worden afzonderlijk berekend.

Voor de extra bemoeiingen nodig ter verkrijging van de vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, dient in rekening gebracht te worden een bedrag van ten minste  € 68,–, vermeerderd met de extra verschotten aan kadastrale recherches, kadastrale plans, enz.

Bij verkoop vrij op naam wordt het tarief berekend over de overeengekomen koopsom, na aftrek van de transportkosten berekend over die overeengekomen koopsom.

Is ter zake van de levering omzetbelasting verschuldigd, dan dient het honorarium te worden berekend over de tegenprestatie exclusief de omzetbelasting.

Grondslag

Het tarief wordt, tenzij hierna anders is vermeld (zie b.v. bij grond waarop zal worden gebouwd, erfpacht en blote eigendom), berekend over het bedrag dat tot grondslag strekt voor de berekening van de overdrachtsbelasting, ongeacht of de akte al dan niet is vrijgesteld van die belasting.

Indien in de akte geen waarde is uitgedrukt, wordt het tarief toegepast op de door de notaris te schatten waarde.

I . Verkrijging van onroerende zaken of zakelijke rechten daarop, met uitzondering van verkrijgingen door scheiding, door inbreng in vennootschappen voor zover niet belast met overdrachtsbelasting en van andere verkrijgingen waarvoor bijzonderen tarieven gelden

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Grondslag

[Vervallen per 01-04-2003]

Zie hetgeen hierboven over de grondslag is bepaald.

2. Tarief

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief wordt bij de onderstaande intervallen van de grondslag begrensd door de daarbij vermelde minimum- en maximumtarieven. Bij een grondslag van € 18 151 209,– of hoger geldt een minimumtarief.

TRANSPORTTARIEF 1-10-2002 tot 1-4-2003 in €

Grondslag € 1,–

Minimumtarief

Maximumtarief

Vanaf

tot

€ 1,–

€ 1,–

0

454

95

254

454

908

95

254

908

11 345

190

508

11 345

13 613

190

508

13 613

15 882

204

544

15 882

18 151

217

580

18 151

20 420

231

617

20 420

22 689

245

653

22 689

27 227

258

689

27 227

31 765

280

747

31 765

36 302

302

805

36 302

40 840

302

863

40 840

45 378

302

922

45 378

56 723

302

980

56 723

68 067

302

1052

68 067

79 412

302

1058

79 412

90 756

302

1058

90 756

102 101

302

1058

102 101

113 445

302

1058

113 445

124 790

302

1058

124 790

136 134

302

1058

136 134

147 479

302

1058

147 479

158 823

302

1058

158 823

170 168

302

1058

170 168

181 512

307

1075

181 512

192 857

312

1092

192 857

204 201

319

1116

204 201

215 546

325

1140

215 546

226 890

332

1164

226 890

238 235

339

1188

238 235

249 579

346

1212

249 579

260 924

353

1236

260 924

272 268

360

1260

272 268

283 613

366

1283

283 613

294 957

376

1318

294 957

306 302

386

1352

306 302

317 646

396

1386

317 646

328 991

405

1420

328 991

340 335

415

1454

340 335

351 680

425

1488

351 680

363 024

435

1522

363 024

374 369

444

1557

374 369

385 713

462

1618

385 713

397 058

480

1680

397 058

408 402

497

1741

408 402

419 747

515

1802

419 747

431 091

532

1864

431 091

442 436

550

1902

442 436

453 780

567

1902

453 780

499 158

585

1902

499 158

544 536

640

2080

544 536

589 914

694

2257

589 914

635 292

749

2435

635 292

680 670

803

2612

680 670

726 048

858

2790

726 048

771 426

913

2967

771 426

816 804

967

3145

816 804

862 182

1022

3322

862 182

907 560

1077

3500

907 560

1 134 451

1131

3678

1 134 451

1 361 341

1248

4058

1 361 341

1 588 231

1365

4439

1 588 231

1 815 121

1482

4819

1 815 121

2 042 011

1600

5200

2 042 011

2 268 901

1717

5580

2 268 901

2 722 681

1834

5961

2 722 681

3 176 462

1990

6468

3 176 462

3 630 242

2146

6975

3 630 242

4 084 022

2302

7483

4 084 022

4 537 802

2458

7990

4 537 802

4 991 582

2614

8497

4 991 582

5 445 363

2692

8751

5 445 363

5 899 143

2770

9005

5 899 143

6 352 923

2848

9258

6 352 923

6 806 703

2926

9512

6 806 703

7 260 483

3004

9766

7 260 483

7 714 264

3082

10019

7 714 264

8 168 044

3161

10273

8 168 044

8 621 824

3239

10527

8 621 824

9 075 604

3317

10780

9 075 604

9 529 385

3395

11034

9 529 385

9 983 165

3442

11186

9 983 165

10 436 945

3488

11338

10 436 945

10 890 725

3535

11490

10 890 725

11 344 505

3582

11643

11 344 505

11 798 286

3629

11795

11 798 286

12 252 066

3676

11947

12 252 066

12 705 846

3722

12099

12 705 846

13 159 626

3769

12251

13 159 626

13 613 406

3816

12404

13 613 406

14 067 187

3863

12556

14 067 187

14 520 967

3910

12708

14 520 967

14 974 747

3957

12860

14 974 747

15 428 527

4003

13012

15 428 527

15 882 308

4050

13165

15 882 308

16 336 088

4097

13317

16 336 088

16 789 868

4144

13469

16 789 868

17 243 648

4191

13621

17 243 648

17 697 428

4238

13773

17 697 428

18 151 209

4284

13926

18 151 209

>

4331

n.v.t.

3. Ruiling

[Vervallen per 01-04-2003]

Bij ruiling wordt het transporttarief I 2 voor iedere partij berekend over de waarde van het door haar verkregen lot.

Indien de ruiling een overdracht als bedoeld onder transporttarief II inhoudt wordt gerekend: transporttarief II over de waarde van het lot, dat op de overdracht als bedoeld onder II betrekking heeft en transporttarief I 2 over de waarde van het andere lot.

Indien de Staat partij is bij ruiling geldt transporttarief III, berekend over de waarde van het door de Staat verkregen lot en transporttarief I 2 over de waarde van het andere lot.

4. Erfpacht (tevens geldende bij opstalrecht en beklemming)

[Vervallen per 01-04-2003]

Overeenkomstig de algemene regel wordt bij erfpacht, voorzover hierna niet anders is bepaald, het transporttarief I 2 berekend over het bedrag dat tot grondslag voor de berekening van de overdrachtsbelasting strekt.

Indien in verband met de mogelijkheid van verhoging van de canon voor de berekening van de overdrachtsbelasting een schatting moet plaatshebben, geldt de verhoogde grondslag niet voor de toepassing van het tarief.

Voor zover in een wijziging van de erfpachtsvoorwaarden (conversie) een verhoging van de canon is begrepen, alsmede bij uitsluitend verhogen van de canon, wordt het tarief berekend als volgt: honorarium over de nieuwe gekapitaliseerde canon minus het honorarium over de oude gekapitaliseerde canon, berekend naar het ten tijde van de verhoging geldende tarief en naar dezelfde kapitalisatiefactor (d.w.z. de factor die behoort bij de tijd dat de erfpacht na de verhoging van de canon nog zal duren), echter met een minimum van € 95,– per geval.

In geval van met elkaar samenhangende conversies met canonverhoging of uitsluitend verhogen van de canon, waarbij één erfverpachter en meer dan twee erfpachters zijn betrokken en welke betrekking hebben op naburig gelegen onroerende goederen, wordt voor elke conversie/canonverhoging voormeld tarief met 15% verlaagd. Tevoren dient tussen de erfverpachter en de notaris vastgesteld te worden welke erfpachtsrechten aan deze eis voldoen. De desbetreffende akten hoeven niet op dezelfde dag te worden gepasseerd.

Bij uitgifte in erfpacht van onroerend goed aan de pachter of huurder daarvan wordt het honorarium berekend als volgt, mits de pacht- of huurverhouding voor ten minste zes jaren was aangegaan:

 • a. Uitgifte in erfpacht zonder overdracht van opstallen: over de gekapitaliseerde canon;

  de kapitalisatiefactor (ten hoogste 17) wordt echter verminderd met 2 voor elk jaar, dat de voorliggende pacht- of huurverhouding bestaan heeft, met dien verstande, dat de factor niet minder kan gaan bedragen dan 10.

  De pachtjaren van een vorige pachter worden bij de vermindering in aanmerking genomen, indien de huidige pachter op grond van een wettelijk voorkeursrecht de pacht overgenomen heeft.

 • b. Uitgifte in erfpacht met overdracht van opstallen: over de waarde van de gebouwen vermeerderd met de op de wijze, als onder a beschreven, gekapitaliseerde canon, met dien verstande, dat de kapitalisatiefactor minimaal 5 moet bedragen.

Indien een opstalrecht verleend wordt in samenhang met een huurovereenkomst hetzelfde onroerend goed betreffende, wordt de grondslag van het tarief, indien en voor zover bij de berekening van de overdrachtsbelasting geen rekening met de huurprijs wordt gehouden, verhoogd met het tienvoud van de jaarlijkse huurprijs, met dien verstande dat het tarief over niet meer berekend wordt dan de waarde van het gehele onroerend goed, waarop de huurovereenkomst en het opstalrecht betrekking hebben.

5. Overdracht van blote eigendom

[Vervallen per 01-04-2003]

Bij overdracht van eigendom, belast met erfpacht, opstal, beklemming, vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning wordt het transporttarief I 2 berekend over de waarde (in normale gevallen gelijk aan het bedrag van prijs en lasten) voor zover van toepassing zonder aftrek van de gekapitaliseerde schuldplichtigheid of bijtelling van de waarde van door de erfpachter, opstalhouder of beklemde meier of (vrucht-)gebruiker gestichte opstallen.

Bij overdracht van eigendom, onder voorbehoud van vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, erfpacht, opstal of beklemming, wordt het transporttarief I 2 berekend over de waarde van de volle eigendom.

6. Meer overdrachten in één akte (verzamelakte)

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien meer dan één overdracht bij één akte plaatsvindt, wordt het tarief over elke overdracht afzonderlijk berekend, tenzij het betreft meer overdrachten door dezelfde overdragende partij aan dezelfde verkrijgende partij. In dit laatste geval wordt het tarief berekend over de totale waarde van wat door dezelfde partij wordt overgedragen.

7. Overdrachten uit bouwcomplex

[Vervallen per 01-04-2003]

Met elkaar samenhangende overdrachten van naburig gelegen grond, waarop door of namens de overdragende partij of door een tussenpersoon krachtens aannemings- of andere bouwovereenkomst wordt of zal worden gebouwd

A. Voor elke overdracht van grond, waarop door of namens de overdragende partij of door een tussenpersoon gebouwd wordt, of zal worden gebouwd, wordt in rekening gebracht de helft van het transporttarief I 2 berekend over het bedrag dat gelijk is aan de totale tegenprestatie (koop-/aannemingssom), exclusief de omzetbelasting.

Dit tarief geldt per over te dragen kavel. Indien het gehele bouwcomplex in totaal aan koop-/aannemingssommen (excl. B.T.W.) meer dan  € 1 815 121,– vertegenwoordigt, dan dient in afwijking van het vorengaande per kavel minimaal in rekening gebracht te worden hetgeen als minimumtarief zou hebben gegolden indien de koop-/aannemingssommen voor de kavels in totaal € 1 815 121,– zouden hebben bedragen. Indien dit bedrag lager uitvalt moet te allen tijde minimaal  € 226,– per kavel in rekening worden gebracht.

B. Werkzaamheden voor het vestigen van erfdienstbaarheden zijn normaliter in het transporttarief begrepen. Moeten er echter bij bouwcomplexen bijzondere regelingen getroffen worden (centraal antennesysteem, ingewikkelde erfdienstbaarheden e.d.), dan zullen voor die werkzaamheden extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

C. Bij vestiging van een recht van erfpacht, opstal of beklemming (zie sub I 4) en bij overdracht van blote eigendom (zie sub I 5), dient het transporttarief I 7 naar analogie te worden toegepast.

D. Als tussenpersoon wordt aangemerkt ieder, die met betrekking tot de overdracht direct of indirect in zakelijke relatie staat met de overdragende partij en/of de verkrijger.

E. In het tarief is begrepen de medewerking van de notaris aan de opleveringsregeling (de zogenaamde 5%-regeling).

8. Overdrachten op dezelfde dag

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien ten aanzien van eenzelfde onroerende zaak op dezelfde dag voor dezelfde notaris meer dan één akte van overdracht wordt gepasseerd, is het tarief slechts eenmaal verschuldigd en wel over het hoogste bedrag, vermeerderd met een tarief van ten minste  € 190,– en ten hoogste € 508,– voor iedere extra akte plus alle extra verschotten.

9. Projectoverdrachten

[Vervallen per 01-04-2003]

In geval van een project – anders dan bedoeld onder transporttarief I 7 – van met elkaar samenhangende overdrachten door één verkoper van naburig gelegen onroerende goederen aan meer dan twee verschillende kopers, wordt voor elke overdracht de minimum- en maximumbedragen van het transporttarief I 2 met 15% verlaagd. Tevoren dient tussen verkoper en de notaris vastgesteld te worden welke onroerende goederen onder dit project vallen. De overdrachten hoeven niet op dezelfde dag plaats te vinden. Dit tarief geldt per overdracht. Indien de tariefgrond-slagen van alle overdrachten uit het project in totaal meer dan  € 1 815 121,– bedragen, dan dient per overdracht minimaal in rekening te worden gebracht hetgeen als tarief zou hebben gegolden indien de grondslagen voor de overdrachten in totaal  € 1 815 121,– zouden hebben bedragen. Indien het berekende bedrag lager uitvalt moet te allen tijde per overdracht minimaal  € 226,– in rekening worden gebracht.

II. A. a. Verkrijgingen door krachtens artikel 70 van de Woningwet toegelaten instellingen (verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en stichtingen) van zgn. woningwetwoningen of van grond of woningen bestemd voor (de bouw van) zgn. woningwetwoningen.

b. Overdrachten op grond van de onderwijswetgeving van schoolgebouwen of van grond bestemd voor de bouw daarvan.

c. Overdrachten van ziekenhuizen of van grond bestemd voor de bouw daarvan.

Het tarief bedraagt de helft van de minimum- respectievelijk maximumbedragen van het gewone transporttarief I 2, met een minimum van  € 190,–1.

In de hierboven bedoelde gevallen wordt het tarief alleen over de waarde van de grond berekend indien duidelijk blijkt dat bij de stichting van de opstallen reeds vaststond dat de betrokken overdracht in het voornemen lag.

Voor het overige is van toepassing de grondslag sub I 1 vermeld en hetgeen sub I 3, I 4, I 5 en I 6 is bepaald.

II.B. Overdrachten aan gemeenten

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief bedraagt 2/3 van de minimum- respectievelijk maximumbedragen van het gewone transporttarief I 2, met een minimum van  € 190,–2.

III. Overdrachten aan de staat van onroerende zaken of zakelijke rechten daarop

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Toepasselijkheid van het tarief

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief geldt:

 • a. Voor al die staatsdiensten, staatsbedrijven en staatsinstellingen, voor welke de Dienst der Domeinen de akten voorbereidt, waarbij geen verschil wordt gemaakt tussen werkelijke staatsorganen en rechtspersoonlijkheid bezittende staatsinstellingen.

  Volgens opgave van de Dienst der Domeinen zijn dit o.a.:

  • de P.T.T., waaronder ook de Postbank;

  • de Artillerie-Inrichtingen;

  • het Staatsvissershavenbedrijf;

  • de Staatsdrukkerij en -uitgeverij;

  • de Rijksmunt;

  • de Technische Hogescholen;

  • door de Staat in het leven geroepen stichtingen, werkzaam op het gebied van het landbouwkundig onderzoek, zoals: Stichting instituut voor biologisch en scheikundig onderzoek van landbouwgewassen te Wageningen;

  Stichting proefvelden voor de akker- en weidebouw te Wageningen;

  Stichting voor plantenveredeling (S.V.P.) te 's-Gravenhage.

  Voorts behandelt de Dienst der Domeinen de akten van overdracht van de Staat aan het Bureau Beheer Landbouwgronden (B.B.L.). Voor deze overdrachten geldt eveneens het transporttarief III 2. Overigens geldt dit tarief niet voor genoemd bureau, aangezien zij de behandeling van andere akten geheel aan de notarissen overlaat.

 • b. Voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de akten zelf voorbereidt.

 • c. Voor het Staatsbosbeheer, dat de akten zelf voorbereidt.

 • d. Voor de Kroondomeinen, voor welke de voorbereiding plaatsvindt door verschillende bij het beheer der Kroondomeinen betrokken ambtenaren.

2. Tarief

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief bedraagt de helft van de minimum- respectievelijk maximumbedragen van het gewone transporttarief I 2, met een minimum van  € 190,–3.

Het tarief wordt toegepast over de totale tegenprestatie inclusief alle bijkomende vergoedingen.

IV. Overdracht van grond aan provincies, uitsluitend in verband met de aanleg van wegen

[Vervallen per 01-04-2003]

Het transporttarief III 2 is op deze overdrachten van toepassing, indien de provincie over een goed geoutilleerd apparaat beschikt, dat de akten voorbereidt. De beslissing of een dergelijk apparaat aanwezig is en het staatstransporttarief III 2 derhalve kan worden toegepast, berust bij het bestuur van de KNB.

V. Verkrijgingen van teboekgestelde schepen of zakelijke rechten daarop, met uitzondering van verkrijgingen door scheiding en door inbreng in vennootschappen en van andere verkrijgingen, waarvoor bijzondere tarieven gelden

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Grondslag

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief wordt berekend over het bedrag van de tegenprestatie of, zo deze hoger mocht zijn, over de waarde, behoudens het sub I 5 bepaalde, dat te dezen mede van toepassing is, evenals het sub I 3 en I 6 bepaalde.

Kosten van teboekstelling zijn niet in het tarief begrepen; evenmin kosten van merking bij schepen.

2. Tarief

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief is gelijk aan het gewone transporttarief I 2.

Bij een waardegrondslag van  € 2 268 901,– of hoger geldt een minimumtarief behorend bij een grondslag van  € 2 268 901,–.

VI. Schenkingen van onroerende zaken, teboekgestelde schepen of zakelijke rechten daarop

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Grondslag

[Vervallen per 01-04-2003]

Grondslag is de waarde der overgedragen zaken, behoudens het sub I 4 en I 5 bepaalde, dat te dezen mede van toepassing is.

Het opmaken van een schenkingsaangifte is onder het tarief begrepen.

Meer schenkingen bij één akte worden als afzonderlijke schenkingen beschouwd, tenzij het betreft meer schenkingen bij één akte door dezelfde schenker aan bloed- of aanverwanten in de rechte neerdalende lijn.

2. Tarief

[Vervallen per 01-04-2003]

Transporttarief I 2, voor zover de transporttarieven III en IV niet van toepassing zijn.

VII. Kavelruil

[Vervallen per 01-04-2003]

In geval van ruilverkaveling krachtens overeenkomst, zijnde een zogenaamde kavelruil, geldt het (normale) transporttarief I 2 en wel per overgedragen kavel.

VIII. Huurkoop van onroerende zaken en teboekgestelde schepen

[Vervallen per 01-04-2003]

Het transporttarief I 2 toe te passen over de waarde van de onroerende zaak of het schip, behoudens het sub I 5 bepaalde, dat te dezen mede van toepassing is, evenals het sub I 6 bepaalde. Indien naast de notariële akte, die de huurkoopovereenkomst bevat, (tegelijkertijd) een afzonderlijke akte van levering moet worden opgemaakt, dient voor elk van deze akten de helft van het tarief – berekend over de waarde van de onroerende zaak, het schip ten tijde van het opmaken van de betrokken akte – te worden berekend. In geval de akte van levering binnen drie maanden na de akte houdende huurkoopovereenkomst wordt opgemaakt en wel voor dezelfde notaris, mag voor de berekening van het honorarium van de eerstgenoemde akte in mindering worden gebracht een bedrag dat gelijk is aan de helft van het honorarium dat gedeclareerd is voor de akte houdende huurkoopovereenkomst.

IX. Overdracht van het lidmaatschap van een flatexploitatie coöperatie

[Vervallen per 01-04-2003]

Het transporttarief I 2 over de waarde van de flat, waarvan men door het lidmaatschap het gebruik verkrijgt.

Verder is van toepassing het sub I 3 en I 6 bepaalde.

X. Scheiding van onroerende zaken en teboekgestelde schepen

[Vervallen per 01-04-2003]

Bij scheiding van onroerende zaken en teboekgestelde schepen, gemeen uit welken hoofde dan ook, geldt het transporttarief I 2 resp. V 2 over de waarde van de bij de scheiding betrokken onroerende zaken of schepen, met dien verstande dat het honorarium niet hoger kan zijn dan het zou hebben bedragen indien de transaktie in de vorm van een overdracht zou zijn gegoten.

XI. Economische eigendomsoverdracht

[Vervallen per 01-04-2003]

a. Voor een notariële akte houdende economische eigendomsoverdracht van onroerend goed dient het normale transporttarief in rekening te worden gebracht.

b. Voor een akte houdende de juridische levering van het onroerend goed dient eveneens het normale transporttarief in rekening te worden gebracht.

c. Ingeval de juridische levering binnen drie maanden na het verlijden van de notariële akte van economische eigendomsoverdracht plaatsvindt bij een akte voor dezelfde notaris, waarbij partijen dezelfde zijn, mag voor de berekening van het honorarium van de laatst opgemaakte akte in mindering worden gebracht, een bedrag dat gelijk is aan de helft van het honorarium dat gedeclareerd is voor de economische eigendomsoverdracht.

N.B. Indien ter nakoming van de verplichting tot levering door de juridische eigenaar hypotheek wordt verleend, zie voor berekening van het tarief onder hypotheektarief XI.

XII. Akten van afgifte van een legaat/vruchtgebruik m.b.t. onroerende zaken en teboekgestelde schepen

[Vervallen per 01-04-2003]

In geval van afgifte van een legaat van onroerende zaken of schepen wordt het gewone transporttarief I 2 c.q. V 2 toegepast; het bij het transporttarief sub I 4, I 5 en I 6 bepaalde is daarbij van toepassing.

Op toedeling van vruchtgebruik dan wel afgifte van een legaat houdende vruchtgebruik is, voorzover het vruchtgebruik betrekking heeft op onroerende zaken en schepen, het vorenstaande eveneens van toepassing.

XIII. Inbreng van onroerende zaken en teboekgestelde schepen

[Vervallen per 01-04-2003]

In geval van inbreng van onroerende zaken en schepen – hetzij bij een akte van oprichting, hetzij bij een akte van wijziging of andere akte – in een N.V./B.V. dan wel in maat- of vennootschappen welker kapitaal niet in aandelen is verdeeld, wordt in rekening gebracht de helft van het transporttarief I 2 c.q. V 2 over de waarde van de ingebrachte onroerende zaken of schepen, zulks met een minimum van  € 190,–4. Het bij het transporttarief sub I 4, I 5 en I 6 bepaalde is daarbij van toepassing.

Dit tarief geldt ook indien de onroerende zaken of schepen deel uitmaken van een ingebrachte onderneming.

Indien bij de inbreng in voormelde maat- of vennootschappen (welker kapitaal niet in aandelen is verdeeld) de ingebrachte onroerende zaken of schepen vóór de inbreng reeds aan alle maten tezamen toebehoorden wordt 1/4 van het tarief in rekening gebracht, met een minimum van  € 190,–5.

HYPOTHEEKTARIEF (EXCLUSIEF REGISTRATIERECHT EN BTW)

[Vervallen per 01-04-2003]

Grondslag

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief wordt berekend over de hoofdsom tot zekerheid waarvan de hypotheek wordt verleend. Het meestal begrote bedrag voor rente en kosten blijft dus buiten beschouwing.

Kosten en/of bemoeiingen terzake van rechterlijke machtigingen en dergelijke worden afzonderlijk berekend. Kosten van merking en teboekstelling van schepen zijn evenmin in het tarief begrepen.

Indien de hypotheek deel uitmaakt van diverse zekerheden voor een aangegane lening of verleend crediet – zoals bij praktijkfinanciering het geval is – wordt het hypotheektarief beperkt tot de door de notaris te schatten waarde van de hypothecair verbonden zaken. Voor het restant van de schuld gelden dan derhalve geen tarieven.

I. Hypotheekstelling voor zover daarvoor geen bijzondere tarieven gelden

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Het tarief bedraagt 2/3 van het transporttarief I 2.

2. Indien op dezelfde dag waarop een akte van hypotheekverlening wordt verleden een akte tot verkrijging van het onroerend goed waarop het recht van hypotheek zal worden verleend, wordt gepasseerd, wordt het hypotheektarief met 25% verlaagd.

Indien het recht van hypotheek wordt verleend op meer onroerende goederen die niet alle dezelfde dag zijn verkregen, wordt de 25% verlaging berekend over dat deel van het honorarium dat, naar verhouding van de waarden van de ondergezette onroerende goederen, toegerekend kan worden aan de op dezelfde dag verkregen en ondergezette onroerende goederen.

II. Hypotheken op teboekgestelde schepen

[Vervallen per 01-04-2003]

Op hypotheekverlening op schepen is hypotheektarief I van toepassing.

III. Vernieuwing van hypotheek

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Bij fusie van bankinstellingen:

Hiervoor geldt geen tariefregeling.

2. Bij conversie van erfpacht: 3/4 van het hypotheektarief I, met een minimum van  € 127,–.

3. In verband met inbreng van een met hypotheek belaste zaak in een maat- of vennootschap: de helft van hypotheektarief I c.q. de helft van hypotheektarief II, met een minimum van € 127,–.

4. In alle gevallen behalve die genoemd onder III 1, 2 en 3, mits de hypotheeknemer, de hypotheekgever en, indien er sprake is van een derdenhypotheek, de schuldenaar, alsmede het onderpand dezelfde blijven: de helft van hypotheektarief I.

Getuigschrift van bezwaardheid, royement en al hetgeen de crediteur meer verlangt dan grosse, afschrift, ingeschreven afschrift, één kadastraal extract en één assurantieverklaring, worden in deze gevallen afzonderlijk berekend.

IV. 1 Verhoging van het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld mits daarbij de hypotheeknemer, de hypotheekgever en, indien er sprake is van een derdenhypotheek, de schuldenaar, alsmede – behoudens in de gevallen sub 3 – het onderpand dezelfde blijven

[Vervallen per 01-04-2003]

Hypotheektarief I te berekenen over de verhoging, met dien verstande dat minimaal in rekening wordt gebracht de helft van het minimum hypotheektarief I over de hoofdsom, onverminderd de kosten van royement.

IV. 2 Uitbreiding van het onderpand mits daarbij de hypotheeknemer, de hypotheekgever en, indien er sprake is van een derdenhypotheek, de schuldenaar, alsmede – behoudens in de gevallen sub 3 – het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld dezelfde blijven

[Vervallen per 01-04-2003]

Hypotheektarief I te berekenen over de waarde van het toegevoegde onderpand, met dien verstande, dat nimmer meer in rekening wordt gebracht dan het hypotheektarief I over de hoofdsom.

IV. 3 Bij samenvallen van de toepasselijkheid van de tarieven IV 1 en IV 2, wordt een van beide, en wel het hoogste, toegepast

[Vervallen per 01-04-2003]

V. Hypotheken verstrekt aan de overheid door krachtens de Woningwet erkende bouwcorporaties, tot zekerheid van aan hen door de overheid verstrekte leningen ter financiering van zgn. woningwetwoningen

[Vervallen per 01-04-2003]

Het tarief bedraagt 1/3 van het hypotheektarief I, met een minimum van  € 127,–.

VI. Hypotheekstelling bij boedelscheiding

[Vervallen per 01-04-2003]

Voor hypotheekstellingen ten behoeve van bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, tot zekerheid van schuldig gebleven uitkeringen wegens overbedeling bij boedelscheiding, wordt in rekening gebracht de helft van het hypotheektarief I, met een minimum van  € 127,–.

Het maakt geen verschil of de schuldeiser meerderjarig of minderjarig is en of de hypotheek bij de akte van boedelscheiding dan wel bij afzonderlijke akte wordt verleend.

VII. Volmacht aan crediteur tot hypotheekverlening

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien de debiteur een onherroepelijke volmacht tot hypotheekverlening aan de crediteur verstrekt, terwijl het niet de bedoeling is dat laatstgenoemde terstond hypotheek neemt, doch eerst wanneer hem dit gewenst voorkomt, wordt voor deze volmacht berekend:

⅓ van het hypotheektarief I met een minimum van  € 127,–. Wanneer t.z.t. de hypotheekakte met gebruikmaking van de volmacht voor dezelfde notaris wordt verleden, zal het voor de volmacht berekende bedrag in mindering worden gebracht op de kosten van de hypotheekakte vermeerderd met de extra verschotten, met dien verstande dat het honorarium voor de hypotheekakte minimaal €  127,– bedraagt.

VIII. Akten van royement

[Vervallen per 01-04-2003]

Gehele doorhaling: tussen  € 19,– en  € 50,–.

Gedeeltelijke doorhaling: tussen  € 28,– en  € 76,–.

In het tarief zijn de kosten van registratie begrepen, echter niet het kadastraal recht dat voor de doorhaling ten hypotheekkantore verschuldigd is.

IX. Oversluiting van hypothecaire leningen bij inbreng in een N.V. of B.V. of bij inbreng in een maat- of vennootschap welker kapitaal niet in aandelen is verdeeld.

[Vervallen per 01-04-2003]

Voor vernieuwing van de op de ingebrachte onroerende zaken of schepen rustende hypotheken wordt de helft van het hypotheektarief I c.q. II berekend, met een minimum van  € 127,–.

Wanneer een tot een onderneming behorend onroerend goed niet wordt ingebracht in een nieuwe maat- of vennootschap, doch opnieuw hypothecair moet worden verbonden voor dezelfde schuld/kredietverhouding, geldt hetzelfde tarief als voor vernieuwing van een hypotheek wegens inbreng op een ingebrachte zaak.

X. Hypotheekstelling bij economische eigendomsoverdracht van onroerend goed

[Vervallen per 01-04-2003]

Wordt ter nakoming van de verplichting van de overdragende partij tot levering van het onroerend goed het recht van hypotheek verleend, dan dient hiervoor het normale hypotheektarief in rekening te worden gebracht, tenzij de juridische eigenaar ten behoeve van de economische eigenaar, ter nakoming van zijn verplichting, het hypotheekrecht verleent uitsluitend en alleen op het betrokken onroerend goed bij een akte voor dezelfde notaris als degene ten overstaan van wie de economische eigendomsoverdracht plaatsvond. In dat geval dient de helft van het normale hypotheektarief in rekening te worden gebracht.

XI. Volmacht aan crediteur tot hypotheekverlening bij economische eigendomsoverdracht

[Vervallen per 01-04-2003]

Indien de juridische eigenaar een onherroepelijke volmacht tot hypotheek verlening aan de economische eigenaar verstrekt, terwijl het niet de bedoeling is dat laatstgenoemde terstond hypotheek neemt, doch eerst wanneer hem dit gewenst voorkomt, wordt voor deze volmacht berekend: ⅓ van het hypotheektarief I, met een minimum van €  127,–.

XIi. Akten van inpandgeving van lidmaatschapsrechten van een flatexploitatiecoöperatie

[Vervallen per 01-04-2003]

Het hypotheektarief I is van toepassing over de hoofdsom tot zekerheid waarvan in pand wordt gegeven.

APPARTEMENTENTARIEF (EXCLUSIEF REGISTRATIERECHT EN BTW)

[Vervallen per 01-04-2003]

Onderscheiden kunnen worden:

 • a. De akte van splitsing van een onroerend goed en vaststelling van een reglement met oprichting van een vereniging van eigenaren.

  De splitsing kan geschieden door:

  • 1. de eigenaar (b.v. de bouwer) van het onroerend goed met de bedoeling de verkregen appartementen van de hand te doen aan afzonderlijke kopers;

  • 2. de gezamenlijke eigenaren, die na de splitsing ieder hun eigen appartementen toegewezen krijgen.

 • b. De akte van overdracht door de eigenaar aan de koper van een appartement.

 • c. De akte waarbij de gezamenlijke eigenaren, die gesplitst hebben, de verschillende appartementen onder elkaar verdelen.

Het is mogelijk, dat de sub a bedoelde akten worden gecombineerd met de sub b respectievelijk c bedoelde akten. Dit maakt voor de berekening van het tarief geen verschil.

Hetgeen bij het transporttarief opgemerkt over verschotten, omzetbelasting, e.d. geldt ook voor het appartemententarief.

I. Akte houdende splitsing van een onroerend goed (zie aanhef sub a)

[Vervallen per 01-04-2003]

a. Bij een grondslag boven  € 1 815 121,– geldt geen tariefregeling, met dien verstande dat minimaal het minimumtarief bij een grondslag van  € 1 815 121,– in rekening gebracht moet worden, vermeerderd met onderstaand bedrag per ontstaan appartementsrecht.

b. Het tarief is gelijk aan het transporttarief I 2 over de waarde van het onroerend goed in voltooide staat (de optelsom van de onderhandse verkoopwaarden van de bij de splitsing betrokken appartementsrechten), zulks met een minimum van  181,–. Het aldus berekende bedrag wordt verhoogd met een bedrag van ten minste  € 27,– en ten hoogste  € 72,– per na splitsing ontstaan appartementsrecht.

Onder dit tarief zijn niet begrepen het architecten-honorarium en de kosten verbonden aan het maken van de vereiste tekeningen.

II. Na splitsing: akten van overdracht onder bezwarende titel (zie aanhef sub b) en opheffing van onverdeeldheden tussen appartementseigenaren (zie aanhef sub c)

[Vervallen per 01-04-2003]

1. Indien er sprake is van een (appartementen)bouwcomplex als omschreven onder transporttarief I 7 en het appartementsrecht vóór het eerste gebruik als afzonderlijk geheel (is verkocht en) wordt overgedragen: transporttarief I 7 is van toepassing.

2. In de overige gevallen: het gewone transporttarief I 2 is van toepassing, zulks met inachtneming van transporttarief I 9.

3. In geval van opheffing van onverdeeldheden tussen appartementseigenaren (zie aanhef sub c) is transporttarief X van overeenkomstige toepassing.

III. Voor het overige is ten aanzien van appartementsrechten hetgeen bepaald is onder het transporttarief overeenkomstige toepassing

[Vervallen per 01-04-2003]

N.B.

Indien bij dezelfde notaris:

 • a. binnen twee jaar

 • b. door dezelfde personen

 • c. grond, danwel het onroerend goed wordt aangekocht met het oog op splitsing

 • d. het onroerend goed in appartementsrechten wordt gesplitst en

 • e. de appartementsrechten worden toegedeeld aan degenen die oorspronkelijk ook hebben aangekocht

wordt het transporttarief dat bij de aankoop in rekening is gebracht in mindering gebracht op de toedelingskosten (appartemententarief II sub 3).

 1. Bij een waarde beneden  € 908,– is het transporttarief 1.2 van toepassing.

  ^ [1]
 2. Bij een waarde beneden  € 908,– is het transporttarief 1.2 van toepassing.

  ^ [2]
 3. Bij een waarde beneden  € 908,– is het transporttarief 1.2 van toepassing.

  ^ [3]
 4. Bij een waarde beneden  € 908,– is het transporttarief 1.2 van toepassing.

  ^ [4]
 5. Zie voetnoot 1.

  ^ [5]
Terug naar begin van de pagina