Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 15-09-2004 t/m 31-12-2005

Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 64 van de Wet bodembescherming;

Gezien het advies van de Technische commissie bodembescherming;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder grasland, bouwland en braakland hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van de Meststoffenwet, en wordt verstaan onder niet-beteelde grond hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Van het verbod, gesteld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, wordt vrijstelling verleend voor het gebruik van dierlijke mest op bouwland, op braakland en op niet-beteelde grond, gelegen in de gebieden die zijn aangegeven op de kaarten in bijlage I bij het Besluit gebruik meststoffen en die tevens op de kaarten bij het Besluit zand- en lössgronden zijn aangegeven als klei- of veengrond als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel ab, van de Meststoffenwet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Van het verbod, gesteld in artikel 4a, eerste lid, van het Besluit gebruik meststoffen, wordt vrijstelling verleend voor:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Van het verbod, gesteld in artikel 4b van het Besluit gebruik meststoffen, wordt vrijstelling verleend:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling gebruik meststoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina