Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (onder meer [...] in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen)

Geldend van 01-03-2005 t/m heden

Wet van 12 september 2002 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit» aangekondigde maatregelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op de verbetering van de kwaliteit en de vergroting van de transparantie en doelmatigheid van het kunstonderwijs wenselijk is regels te stellen met betrekking tot de ondersteuning van de herstructurering van de opleidingen op het gebied van de kunst, de lerarenopleidingen op het gebied van de kunst en de voortgezette kunstopleidingen;

dat daartoe op een aantal onderdelen de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek dient te worden gewijzigd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

  • 1 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft artikel I, onderdelen C, D en E, terug tot en met 19 juni 2002 en wat betreft artikel I, onderdeel Ta, terug tot en met 1 september 2002. Het in de eerste volzin bedoelde tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend worden vastgesteld.

  • 2 Deze wet heeft voor het eerst betrekking op het studiejaar dat in het in het eerste lid bedoelde besluit wordt vermeld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 september 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de derde oktober 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina