Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen

Geldend van 20-11-2002 t/m heden

Wet van 12 september 2002 tot wijziging van de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen (Wet eenmalige verlenging werkingsduur oalt-plannen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen met ingang van 1 augustus 2002 eenmalig met een periode van twee schooljaren te verlengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Artikel 3

  • 1 Indien de gemeenteraad voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 besloten heeft de middelen die de gemeente als specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor onderwijs in allochtone levende talen uit 's Rijks kas ontvangt, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere gemeente ten behoeve van onderwijs in een of meer allochtone levende talen in die gemeente, wordt dit besluit van rechtswege verlengd tot en met 31 juli 2004, tenzij de gemeenteraad anders besluit.

  • 2 Een besluit als bedoeld in artikel 173a van de Wet op het primair onderwijs of artikel 159a van de Wet op de expertisecentra om de middelen die de gemeente als specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor onderwijs in allochtone levende talen uit 's Rijks kas ontvangt, geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor taalondersteuning van allochtone leerlingen, heeft voor de eerste maal betrekking op de periode van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004.

Artikel 4

  • 3 Indien deze wet in werking treedt na 31 juli 2002, neemt de gemeenteraad die voor de periode van 1 augustus 1998 tot en met 31 juli 2002 besloten heeft de middelen die de gemeente als specifieke uitkering ter tegemoetkoming in de kosten voor onderwijs in allochtone levende talen uit 's Rijks kas ontvangt, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere gemeente ten behoeve van onderwijs in een of meer allochtone levende talen in die gemeente, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet een nieuw besluit voor de periode van 1 augustus 2002 tot en met 31 juli 2004. Indien het nieuwe besluit overeenkomt met het oude besluit, behoeven de allochtone ouders niet in staat te worden gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken.

Artikel 5

[Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (onderwijs in allochtone levende talen)]

Artikel 6

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Daarbij kan worden bepaald dat artikel 5 van deze wet terugwerkt tot en met 31 juli 2002.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 12 september 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vierentwintigste september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina