Besluit hulpofficieren van justitie SIOD 2002

[Regeling vervallen per 04-10-2007.]
Geraadpleegd op 25-06-2022.
Geldend van 01-11-2003 t/m 03-10-2007

Besluit van de Minister van Justitie van 11 september 2002, kenmerk 5185572/502/CBK, houdende aanwijzing van personen bij Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst tot hulpofficier van Justitie

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 154, aanhef en onder d, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-10-2007]

De buitengewoon opsporingsambtenaren, werkzaam bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die

  • a. de functie vervullen van regiomanager, teamleider, beleidsmedewerker operationeel beleid, teamleider criminele inlichtingeneenheid of teamleider digiteam, en

  • b. met goed gevolg een door de Minister van Justitie goedgekeurde opleiding tot hulpofficier van justitie hebben voltooid en in het bezit zijn van het certificaat `hulpofficier van justitie', zijn aangewezen tot hulpofficier van justitie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-10-2007]

Het in artikel 1, onder b, bedoelde certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van afgifte van dat certificaat.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-10-2007]

De in artikel 1 bedoelde personen beperken zich bij het uitoefenen van hun bevoegdheden als hulpofficier van justitie tot hetgeen is bepaald bij of krachtens het Wetboek van Strafvordering en artikel 3 van de Algemene wet op het binnentreden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-10-2007]

Van de krachtens dit besluit verkregen bevoegdheden wordt gebruik gemaakt overeenkomstig de aanwijzingen door de officier van justitie te geven.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-10-2007]

De in artikel 1 bedoelde personen doen hun processen-verbaal, de aangiften of berichten inzake strafbare feiten, met de in beslag genomen voorwerpen rechtstreeks aan de officier van justitie toekomen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

Binnen zes weken na publicatie van dit besluit kan een belanghebbende daartegen een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag. Het bezwaarschrift dient te zijn gemotiveerd.

Den Haag, 11 september 2002

De

Minister

van
Justitie
,
namens deze,
de directeur-generaal Rechtshandhaving,

C.W.M. Dessens

Naar boven