Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening

Geldend van 01-03-2002 t/m heden

Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van het Interprovinciaal Overleg in de hoedanigheid van de interprovinciale samenwerking,

Besluiten:

Artikel 1

Ingesteld wordt de commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening, verder aan te duiden als de Commissie.

Artikel 2

  • 1 De Commissie bestaat uit 3 leden.

  • 2 De voorzitter wordt benoemd namens V&W en de interprovinciale samenwerking, één lid wordt benoemd namens V&W en één lid wordt benoemd namens de interprovinciale samenwerking.

Artikel 3

De Commissie adviseert aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en aan één of meer provinciale besturen.

Artikel 4

De Commissie heeft als opdracht om:

  • 1. jaarlijks te adviseren over de voortgang van de vergunningverlening voor beton- en metselzand in relatie tot de afgesproken taakstellingen en over de voortgang van het flankerend beleid;

  • 2. eenmalig te adviseren over de door de interprovinciale samenwerking voorgestelde invulling van de gezamenlijke provinciale taakstelling voor de winning van beton- en metselzand in de periode 1999 t/m 2008;

Artikel 5

  • 1 De Commissie streeft ernaar om voornoemd jaarlijks advies voor 1 september uit te brengen en voornoemd eenmalig advies voor 1 juni 2002.

  • 2 De Commissie wordt ingesteld voor de duur van circa 4 jaar en houdt op te bestaan op 31 december 2005.

Artikel 6

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie Taakstellingen en Flankerend beleid beton- en metselzandvoorziening.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

De

voorzitter

van het Interprovinciaal Overleg (IPO),

J. Franssen.

Terug naar begin van de pagina