Regeling aanvullende bekostiging dyslectische leerlingen

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 13-09-2002 t/m 23-01-2004

Regeling aanvullende bekostiging dyslectische leerlingen

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 2.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. AOC:

agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister verstrekt aan AOC's een aanvullende bekostiging ten behoeve van de begeleiding van leerlingen met dyslexie.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

De aanvullende bekostiging, bedoeld in artikel 2, bedraagt € 2500 per AOC.

Artikel 4

[Vervallen per 24-01-2004]

De minister keert de aanvullende bekostiging uit in de maand september 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 24-01-2004]

Het bevoegd gezag verantwoordt de aanvullende bekostiging door middel van een financiële verantwoording zoals omschreven in de regeling Financieel jaarverslag (jaarrekening) voor de AOC's.

Artikel 6

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 7

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging dyslectische leerlingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

's-Gravenhage, 9 september 2002

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

B.J. Odink

Terug naar begin van de pagina