Besluit mandaat LASER Subsidieregeling breedband Kenniswijk

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 13-09-2002 t/m 31-12-2011

Besluit mandaat LASER Subsidieregeling breedband Kenniswijk

De Minister van Economische Zaken,

Gezien de schriftelijke instemming van LASER van 21 augustus 2002, kenmerk TRCLSR/2002/4985 alsmede de instemming van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder

a. minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. LASER:

het agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De teammanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende subsidieverlening in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

 • 2 De teammanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister te besluiten op verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De unitmanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk, en om deze besluiten te verdagen.

 • 2 De unitmanager van LASER wordt gemandateerd om namens de minister besluiten te nemen op bezwaarschriften inzake verzoeken tot vergoeding van wettelijke rente in het kader van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

 • 4 De directeur, de plaatsvervangend directeur en het hoofd Juridische Zaken van LASER worden gemachtigd om namens de minister te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. verweerschriften en andere stukken in gedingen, voortvloeiende uit besluiten genomen krachtens de Subsidieregeling breedband Kenniswijk;

  • b. het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel in gedingen, voortvloeiend uit besluiten, genomen krachtens de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

De personen, bedoeld in de artikelen 2 en 3, oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een document waarin een besluit, genomen op grond van dit besluit, is vastgelegd bevat in elk geval een verwijzing naar het betrokken artikel van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2, aan het slot:

  DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

  namens deze,

  de teammanager van LASER.

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt, indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3, eerste tot en met derde lid, aan het slot:

  DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN,

  namens deze,

  de unitmanager van LASER,

  gevolgd door de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van LASER.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2002.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat LASER Subsidieregeling breedband Kenniswijk.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.Ph.J.B. Heinsbroek

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2012]

Algemene instructie, behorende bij artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De gemandateerden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, verzenden aan de minister een afschrift van de uitvoeringsinstructie, alsmede een overzicht van de op aanvraag genomen besluiten, van de daartegen gerichte bezwaarschrift en van de op bezwaarschriften genomen besluiten, waarin voortgangsgegevens met betrekking tot de afhandeling zijn opgenomen.

 • 2 De personen, bedoeld in artikel 3, vierde lid, voeren in het kader van een geding nauw overleg met de minister terzake van in te nemen standpunten.

 • 3 De gemandateerden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde documenten ten aanzien van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn vastgelegd.

 • 4 De gemandateerden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, treden ten minste eenmaal per kwartaal in overleg met de directie Marktontwikkeling en Stimulering van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post.

 • 5 Indien er problemen rijzen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling breedband Kenniswijk, melden de gemandateerden, bedoeld in de artikelen 2 en 3, deze tijdig aan de directeur Marktontwikkeling en Stimulering van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post.

Terug naar begin van de pagina